De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

Senaeve PatrickBekkers AnPatrick Senaeve en An Bekkers schreven een commentaar bij de wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank. Zij maken een uitgebreide analyse van de volstrekte bevoegdheid en van de territoriale bevoegdheid van de familierechtbank. Hierna vindt u een korte bespreking van dit boek.

Bestel hier het boek "De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank" van Patrick Senaeve en An Bekkers. 

Na jaren van intensieve voorbereiding, eerst in een door de minister van Justitie en de staatssecretaris voor Gezinsbeleid opgerichte federale werkgroep die een voorontwerp opstelde, vervolgens in de commissies voor de justitie van de Kamer en Senaat, werd uiteindelijk de langverwachte oprichting van een familie- en jeugdrechtbank goedgekeurd bij de wet van 30 juli 2013.

Door deze wet wordt de hopeloze versnippering van de bevoegdheden inzake familierechtelijke procedures (vrederechter, kortgedingrechter, burgerlijke rechtbank, jeugdrechtbank) ongedaan gemaakt en worden alle familierechtelijke procedures gecentraliseerd binnen een gespecialiseerde familierechtbank als onderdeel van de familie- en jeugdrechtbank die één van de vier secties vormt van de rechtbank van eerste aanleg. Op het niveau van het hof van beroep worden er familiekamers gecreëerd die belast worden met de hogere beroepen tegen uitspraken van de familierechtbank. Tegelijk werden de regels van rechtspleging in familierechtelijke geschillen zoveel mogelijk eenvormig gemaakt. De wet stimuleert verder de alternatieve vormen van geschillenbeslechting in familierechtelijke aangelegenheden, onder meer door de oprichting van kamers voor minnelijke schikking zowel binnen de familierechtbank als binnen de familiekamers van het hof van beroep.

DE WET BETREFFENDE DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANKNa de publicatie van de wet op de familie- en jeugdrechtbank bleek al snel dat een aantal bepalingen ervan afgestemd moesten worden enerzijds op de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en anderzijds op de wet van 17 maart 2013 inzake meerderjarige onbekwamen. Ook moesten nog een groot aantal technische correcties aan de wet van 30 juli 2013 worden aangebracht, onder meer op het vlak van de Nederlandse taal. Dit resulteerde in de wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) [verplicht bicamerale materies] van 8 mei 2014, en de wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II) [niet verplicht bicamerale materies] van 12 mei 2014.

Dit werk biedt vooreerst een uitgebreide analyse van de volstrekte bevoegdheid en van de territoriale bevoegdheid van de familierechtbank, gevolgd door een overzichtelijke samenvattende tabel als handig werkinstrument voor de praktijkbeoefenaars.

Bij de toepassing van deze diepgaande hervorming rijzen in de praktijk tal van vragen, waarvan er vele beantwoord kunnen worden aan de hand van de parlementaire voorbereiding. Het kluwen van de parlementaire voorbereiding van de wet familie- en jeugdrechtbank en van de reparatie- en coördinatiewetten wordt in dit boek voor de belangrijkste materies ontrafeld. Voor het gemak van de raadpleging werd de parlementaire voorbereiding gegroepeerd volgens enkele grote thema’s (de rechter in de familierechtbank, de rol van het openbaar ministerie in de familierechtbank, de territoriale bevoegdheid, de minnelijke beslechting van familiale geschillen, het familiedossier, de hoogdringendheid in de familierechtelijke procedures, het hoorrecht van minderjarigen en de invloed van de schuld bij de toekenning van onderhoudsgeld tussen echtgenoten).

Het geheel wordt afgesloten met de gecoördineerde versie van de gewijzigde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, van het Gerechtelijk Wetboek en van de Jeugdbeschermingswet.


Patrick Senaeve is buitengewoon hoogleraar personen- en familierecht aan de KU Leuven en kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel. An Bekkers is referendaris bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout.

Bron: Patrick SENAEVE en An BEKKERS, "De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank. Commentaar, gesystematiseerde uittreksels uit de voorbereidende werken en gecoördineerde wetteksten", Mechelen, Wolterskluwer, 2014, 700 p.

Bestel hier het boek "De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank" van Patrick Senaeve en An Bekkers. 

Op Jura vindt u meer rechtsleer over de familie- en jeugdrechtbank.Gepubliceerd op 29-10-2014

  385