De private stichting en het zorgenkind

Ouders van ‘zorgenkinderen’ worstelen doorgaans met de grote bezorgdheid hoe zij de toekomst van hun kind kunnen veiligstellen: hoe kunnen ouders de persoonlijke en patrimoniale belangen van hun ‘zorgenkind’ op een bestendige en duurzame manier behartigen? Julie Van den Meutter onderzoekt welke rol er voor de Belgische private stichting is weggelegd. Ze biedt een algemeen juridisch kader over de private stichting en het zorgenkind aan in de vorm van een boek verschenen in de 'Reeks Notariële Praktijkstudies'.

Gepubliceerd op 21-03-2018

van-den-meutter-julie
Julie Van den Meutter

Bewind

Sinds de wet van 17 maart 2013 kan de private stichting aangesteld worden als bewindvoerder over de persoon en het vermogen van het zorgenkind. Hiervoor is wel de tussenkomst van de vrederechter vereist, meer bepaald om het kind onder gerechtelijke beschermingsmaatregel te plaatsen. Is de private stichting een geschikt instrument om de bewindvoering ter harte te nemen of schiet zij hiervoor tekort? Welke voordelen ten opzichte van het bewind waargenomen door een natuurlijke persoon zijn er te bespeuren? Is deze stichting ook een goede kandidaat om de taak van vertrouwenspersoon van het zorgenkind te vervullen?

Buitengerechtelijk initiatief

De private stichting kan daarnaast echter eveneens, los van enig noodzakelijk beschermingsstatuut en dus ook los van enige rechterlijke tussenkomst, fungeren in het kader van de vermogens- en zorgplanning van het zorgenkind. De stichting zal instaan voor het algemeen welzijn van het zorgenkind. Ook deze functie wordt geanalyseerd met inbegrip van de mogelijke hiaten die heden in de wetgeving hieromtrent aanwezig zijn.

Tegenkantingen

Gedreven door de zoektocht naar een gepaste oplossing zal doorheen dit boek ook nagegaan worden of het gebruik van de private stichting, in welke gedaante dan ook, al of niet een oplossing kan bieden voor wat betreft het zorg-, bestuurs- en devolutieprobleem waarmee het zorgenkind geconfronteerd wordt. Er zal daarbovenop ook met een kritische blik gekeken worden naar de huidige regelgeving dienaangaande.

Welk potentieel heeft de figuur van de private stichting in zich om het leven van en met een zorgenkind te vergemakkelijken? Heeft zij genoeg in haar mars om de bezorgheden aangaande het l’après parents-tijdperk weg te nemen of op zijn minst in te perken? U vindt het antwoord in dit boek.

Over de auteur

Julie Van den Meutter is notarieel jurist en vrijwillig wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Brussel.

  682