Covid-19: Vlaams decreet zorgt voor correctere bepaling erfbelasting

Het decreet van 17 april 2020 tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis (BS 21 april 2020) zorgt voor een correctere bepaling van de erfbelasting.

Financiële instrumenten waarvoor verhandeling is toegestaan op Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten, en buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten, kunnen momenteel in de aangifte van de nalatenschap gewaardeerd worden volgens hun beurswaarde op drie momenten: de datum van het overlijden, de datum van één maand na het overlijden of de datum van twee maanden na het overlijden.
De aangevers moeten hun keuze uitdrukkelijk vermelden in de aangifte. Maar door de coronacrisis is de beurswaarde van de financiële instrumenten sterk gedaald.

Het nieuwe decreet voorziet nu in een vierde waarderingsmoment, dat nog binnen de gewone aangiftetermijn plaatsvindt.

Gepubliceerd op 25-05-2020

artikel-erfbelasting

Aangevers van een overlijden kunnen nu, naast de data vermeld in artikel 2.7.3.3.2, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), ook kiezen uit de beurswaarde op de datum van drie maanden na het overlijden, voor zover dat overlijden is vastgesteld:

  • van 13 november 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaatsgehad in het Rijk;
  • van 13 oktober 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaatsgehad in een land dat tot de EER behoort;
  • van 13 september 2019 tot en met 30 september 2020, als het overlijden heeft plaatsgehad buiten de EER.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis neemt het negatief effect op de beurzen alleen maar toe. Daarom is er ook een soort van overgangsmaatregel vastgesteld, waarbij de extra keuze ook mogelijk is voor aangiftes waarvan de initiële aangiftetermijn op 13 maart 2020 nog niet verstreken was.

Die nieuwe termijn geldt voor aangiftes waarvoor de initiële aangiftetermijn verstrijkt tussen 13 maart 2020 en 21 april 2020, en waarvoor de aangevers al een aangifte hebben ingediend. Als die aangevers alsnog een beroep op deze extra keuze willen doen, dan kunnen ze dat aan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) doorgeven door een nieuwe aangifte in te dienen binnen de termijnen, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2 van de VCF, te rekenen vanaf het verstrijken van de initiële aangiftetermijn.

Het decreet van 17 april 2020 treedt in werking op 21 april 2020.

Jozef Decuyper becommentarieert het decreet in zijn artikel “Vaststelling belastbare waarde voor financiële instrumenten - Tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit als gevolg van de coronacrisis” in nummer 4 van Nieuwsbrief Successierechten.

U vindt het artikel op Jura en Jura Notariaat:

  307