Cohousing: boek van Roland Timmermans

In België begon het woningdelen pas in 1998 met het cohousingpioniersproject CôtéKanal, gesitueerd in de Brusselse kanaalzone. Sindsdien heeft cohousing zich ook in België op een groeiende belangstelling mogen verheugen. Nieuwe wetgeving heeft de basis gelegd voor een brede toepassing van het woonmodel 'cohousing' in de praktijk. Roland Timmermans schreef hierover een boek dat verschenen is in de reeks 'Notariële praktijkstudies'.

Gepubliceerd op 20-09-2017

Roland Timmermans

Cohousing wordt beschouwd als een alternatieve woonvorm, gericht op betaalbare huisvesting waarbij privéwoningen die in één gebouw of in één gebouwencomplex tot één woonproject behoren gecombineerd worden met gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, waaronder een leefruimte en naar omstandigheden ook andere gedeelde ruimtes, zoals een keuken, een eetkamer, een tuin, een atelier, een werkplaats, enz. Men spreekt ook wel van centraal wonen, individueel wonen in groepsverband, wonen in gemeenschappelijkheid of woningdelen.

Cohousing ontstond in 1967 in Denemarken toen 22 huishoudens het woonproject ‘Saettedammen’ opzetten, volledig gericht op gemeenschappelijkheid. Sedertdien verspreidde dit concept zich wereldwijd in snel tempo. In België zette het woningdelen pas voet aan de grond in 1998 met het cohousing pioniersproject CôtéKanal, gesitueerd in de Brusselse kanaalzone. Sindsdien heeft cohousing zich ook in België op een groeiende belangstelling mogen verheugen.


Nieuw wettelijk kader

Voor cohousing ontbrak tot dusver een wettelijk kader. Inspelend echter op de nieuwe woontrend van het individueel wonen in groepsverband heeft de Vlaamse Regering het decreet van 24 februari 2017 goedgekeurd houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving (BS 20 maart 2017).

Daarbij aansluitend werd door de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit van 21 april 2017 genomen houdende de organisatie van een eenmalige oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen (BS 29 mei 2017). De nieuwe wettelijke regeling werd vervolledigd met de ministeriële besluiten van 24 april 2017 (BS 29 mei 2017) en 15 juni 2017 (BS 28 juni 2017), houdende het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen.

Door dit nieuwe wettelijk kader is de basis gelegd voor een brede toepassing van het woonmodel cohousing in de praktijk.


Het boek

In het boek ‘Cohousing’ worden, naast een grondige beschrijving van de wezenskenmerken van cohousing, de verschillende gedaantes uitgediept waaronder deze rechtsfiguur op het terrein operationeel is en zich verder ontwikkelt, namelijk enerzijds cohousing in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm, anderzijds cohousing aangestuurd door professionele partijen, zoals bouwpromotoren, stadsontwikkelingsbedrijven en vastgoedadviseurs.

Daarbij wordt grondig uitgepeld hoe de diverse fasen van deze projecten worden doorlopen, gaande van de kennismaking naar de opstartfase, gevolgd door de bouw- of de verbouwingsfase tot en met de bewoning en het beheer.

Daarnaast wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan het bijzondere wettelijk kader voor experimentele cohousing en aan de voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen om geselecteerd te worden en van een tijdelijk gunstregime te genieten.

Ten slotte wordt de theorie aangevuld met diverse modelakten, die klaar zijn om te worden gebruikt in de praktijk.


Community Land Trust

Specifiek wat experimentele woonvormen betreft, verscheen van Roland Timmermans in 2016 reeds een boek over de Community Land Trust, het eerste luik van de experimentele woonvormen gericht op betaalbare huisvesting; dit handboek wordt thans aangevuld met het tweede luik, meer bepaald cohousing. Hier vindt u meer informatie over dit boek met als titel 'De community land trust of coöperatieve landmaatschappij voor uitgifte en beheer van communale grond'


Roland Timmermans is advocaat aan de Balie van Leuven en rechtskundig assessor bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Hij is, naast docent Syntra, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Huur.


  1022