Bevoegdheid - overzicht van rechtspraak

Frédéric DuponStefan RuttenIn een rechtspraakoverzicht inzake de bevoegdheid dat verschenen is in afl. 2014/4 van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), geven Frédéric Dupon en Stefan Rutten een overzicht van de rechtspraak die door verschillende rechtscollege inzake de bevoegdheid werd gewezen in de periode 2001 tot 2013.

Zij sluiten daarbij aan op het vorige overzicht van rechtspraak dat in 2001 verscheen van de hand van wijlen Jean Laenens. De auteurs sluiten hun overzicht af per 31 december 2013 zodat het overzicht eindigt net vóór de inwerkingtreding van de hervorming van het gerechtelijk landschap en de Wet natuurlijke rechter. Waar relevant wordt al kort vooruitgeblikt op deze thans van kracht zijnde wijzigingen.

De auteurs geven een thematisch overzicht van de rechtspraak geconcentreerd rond de materiële bevoegdheid, de territoriale bevoegdheid en de bevoegdheidsincidenten. Een vlotte consultatie van de tekst door de rechtspracticus wordt mogelijk gemaakt aan de hand van een overzichtelijke inhoudsopgave en de schouderteksten bij aanvang van iedere paragraaf. In de tekst werd afdoende informatie verwerkt, zodat de rechtspracticus ook de context van de geciteerde rechtspraak kent. Waar mogelijk en indien er tegenstrijdige opvattingen bestaan, nemen de auteurs standpunt in.

Als illustratie kan verwezen worden naar de rechtspraak die het begrip ‘verkeersongeval’ zoals dit voorkomt in artikel 601bis Ger.W. nader invult. Aan de hand van de rechtspraak van het Hof van Cassatie die de criteria vastlegde aan de hand waarvan het begrip 'verkeersongeval' moet worden ingevuld, geven de auteurs een overzicht van de wijze waarop de lagere rechtspraak zich deze criteria eigen heeft gemaakt. Aan de hand van talrijke vonnissen en arresten kan de rechtspracticus nagaan hoe de criteria zoals uitgewerkt door het Hof van Cassatie werden ingevuld en in welke omstandigheden van een verkeersongeval in de zin van artikel 601bis Ger.W. kan worden gesproken.

Waar nodig verwerken de auteurs voldoende rechtsleer die de rechtspracticus in staat stelt de geciteerde rechtspraak te kaderen. Illustratief hiervoor is het gedeelte dat betrekking heeft op de omvang van de rechtsmacht van de arbeidsgerechten inzake socialezekerheidsgeschillen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de hypotheses dat deze overheid ten aanzien van de sociaal verzekerde over een discretionaire dan wel een gebonden bevoegdheid beschikte. Aan de hand van de rechtsleer en de geciteerde rechtspraak krijgt de rechtspracticus een duidelijk antwoord op de verschillende problemen die ter zake kunnen rijzen.

De auteurs trachten steeds de evolutie in de rechtspraak weer te geven en een zo duidelijk mogelijk overzicht daarvan te schetsen.
 De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Bron: Stefan RUTTEN en Frédéric DUPON, "Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (2001-2013)", TPR 2014, afl. 4, 1963-1985.

De volledige tekst vindt u in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR). Klik hier voor meer informatie over het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), alsook voor de abonnementsvoorwaarden.

Het Tijdschrift voor Privaatrecht is ook beschikbaar als online databank. Klik hier voor TPR Online.

U kunt deze bijdrage inegraal lezen op Jura.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over bevoegdheid.


Gepubliceerd op 09-12-2015

  340