Alternatieve beheersvormen voor appartementsgebouwen

Roland TimmermansDit boek geschreven door Roland Timmermans biedt een dieper inzicht in de gereedschapskist met alternatieve beheersvormen voor appartementsgebouwen. Hij gaat na door onderlinge vergelijking welk instrument bij ieder bijzonder geval het meest past. Hierna vindt u een korte samenvatting van dit boek.

Elk duurzaam samenwerkingsverband, ook tussen de mede-eigenaars van een appartementsgebouw, heeft in het recht niet alleen een plaats maar vanzelfsprekend ook behoefte aan een daartoe geschikte geëigende representatieve organisatie.

De Belgische wetgever heeft ervoor geopteerd aan ieder appartementsgebouw, dat voldoet aan de wettelijke splitsingsvereisten, zonder onderscheid een vereniging van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid te verbinden als het normale type voor het bestuur van de gemeenschappelijke delen van dit gebouw. Vele flatgebouwen zijn echter niet van het normale type en vergen een aangepast beheer. De Appartementswet zelf maakt het mogelijk wegens de bijzondere aard van het gebouw de bepalingen van de Appartementswet niet van toepassing te verklaren, voor zover alle mede-eigenaars daarmee instemmen, maar voor velen is dit een onbekend terrein met vele open vragen.

Een grondige analyse van dit vraagstuk is daarom niet overbodig.

Na de beslissing tot onttrekking aan de Appartementswet vormen de mede-eigenaars wezenlijk een goederenrechtelijke gemeenschap, ook zaakgemeenschap genaamd; over de wijze waarop deze functioneert bestaat echter geen enkele wettelijke aanwijzing. In het boek ‘Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars’ legt de auteur ten behoeve van de rechtspraktijk alle regels uit waaronder de appartementengemeenschap geactiveerd en bestuurd wordt.

Naar omstandigheden kunnen de mede-eigenaars in de plaats van een zaakgemeenschap ook een boedelgemeenschap vormen, in het bijzonder wanneer de Appartementswet slechts tijdelijk wordt uitgesloten en de mede-eigenaars onder het schild van een maatschap tussentijds wensen samen te werken.

Naast de goederenrechtelijke gemeenschap wordt in dit werk aandacht besteed aan het vooralsnog minder bekende gebruik van een vennootschap als alternatief voor het beheer van appartementseigendommen, die men per afspraak een flatexploitatievennootschap zou kunnen noemen en aan belang wint in de praktijk.

Ten slotte wordt uitgespit hoe men door de subtiele inzet van erfdienstbaarheden en gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak tussen kleine appartementsgebouwen de nuttige ruimte voor de mede-eigenaars kan maximaliseren. Als proef op de som worden alle geschetste rechtsfiguren geïllustreerd met modelakten.


Bron: Roland TIMMERMANS, Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars, Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 404 p.

Koop het boek via de webshop.

Op Jura vindt u meer rechtsleer over appartementsrecht.


Gepubliceerd op 23-10-2015

  181