Wie krijgt eerste mandaat als Directeur van de Analyse bij Staatsveiligheid?

Justitie gaat op zoek naar een ‘Directeur van de Analyse van de Veiligheid van de Staat’. De man of vrouw komt de komende 5 jaar aan het hoofd van de gloednieuwe ‘Directie van de Analyse’. Solliciteren kan nog tot en met 27 november 2016.

Laure Lemmens

DataReorganisatie Staatsveiligheid
Staatsveiligheid werd de voorbije 2 jaar op een aantal punten gereorganiseerd. Niet alleen werd het Directiecomité in 2014 versterkt met een stafdirecteur, de Stafdienst zelf werd op advies van de Raad van State ook omgevormd tot een heuse Stafdirectie. Volgens de Raad moet een directeur immers de leiding hebben of een directie i.p.v. een dienst.


In het verlengde daarvan kreeg ook de ‘Dienst Analyse’ een modern kader. Alle diensten die strategische en operationele analyses opstellen zoals bepaald in het vierjaarlijks strategisch plan van Staatsveiligheid, werden ondergebracht in de ‘Directie van de Analyse’, onder leiding van ‘een Directeur van de Analyse’. Mét een mandaat. En dat is nieuw. Het hoofd van de vroegere Dienst Analyses was voor onbeperkte termijn aangewezen, in tegenstelling tot de andere leden van het Directiecomité (de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal, de directeur van de operaties en de stafdirecteur). Voortaan wordt elk van deze functies toegewezen bij mandaat.


Voor de ‘Directeur van de Analyse’ gebeurt dat binnenkort voor het eerst. De FOD Justitie is net gestart met de selectieprocedure.Voorwaarden

Wie in aanmerking wil komen voor het eerste mandaat van ‘Directeur van de Analyse’ moet:

  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • vast benoemd zijn in niveau A van het federaal openbaar ambt;
  • zich in een toestand van dienstactiviteit bevinden;
  • een nuttige ervaring van minstens 10 jaar kunnen aantonen bij de diensten van het federaal openbaar ambt;
  • beschikken over een veiligheidsmachtiging ‘zeer geheim’. Als vormt dit laatste geen vereiste om te kunnen deelnemen aan de selectie. De voorwaarde moet ten laatste vervuld zijn op datum van indiensttreding.

Bij Justitie
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur nog tot en met 27 november indienen bij de minister van Justitie. De website van Selor geeft meer details.


Een selectiecomité zal de ingediende kandidaturen onderwerpen aan een eerste evaluatieronde. Nadien volgen onder meer selectiegespreken. Het is uiteindelijk de minister van Justitie zelf die de Directeur van de Analyse zal aanwijzen. En dat voor een (hernieuwbaar) mandaat van 5 jaar. De Directeur van de Analyse staat onder het functionele gezag van de administrateur-generaal van Staatsveiligheid.


Het statuut is vastgelegd in het KB van 10 juli 2016.


Vacante betrekking van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat. - Oproep tot kandidaten, BS 10 november 2016.

Gepubliceerd op 17-11-2016

  138