Wat verandert er op 1 september 2017?

Welke regelgeving verandert er op 1 september 2017? We maakten voor u een selectie. 

Gepubliceerd op 01-09-2017

jj-thompson-142854-watveranderterop
Foto: JJ Thompson

Wetgever versterkt rol van fiscale bemiddelingsdienst

De wetgever optimaliseert via de wet van 10 juli 2017 de werking van de fiscale bemiddelingsdienst. De nieuwe maatregelen treden in werking op 1 september 2017.

Wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst, BS 20 juli 2017. 

 
Uitbreiding tijdelijk project ‘schoolbank op de werkplek’ (duaal leren)

De Vlaamse overheid heeft het tijdelijke project ‘schoolbank op de werkplek’ rond duaal leren uitgebreid, zowel wat het aantal opleidingen betreft, als wat het aantal scholen betreft. Er komen 14 studierichtingen bij.
Globaal genomen treedt het besluit van 7 juli 2017 in werking op 1 september 2017.

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017 tot uitbreiding van het tijdelijke project “schoolbank op de werkplek” rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding, BS 24 augustus 2017. 

 

Meer rechten voor pleegzorgers

Pleegzorgers krijgen een eigen statuut, met rechten en plichten. Over de dagdagelijkse dingen kunnen ze helemaal zelf beslissen, fundamentele beslissingen worden door de ouders genomen. Maar die kunnen ermee instemmen dat de pleegzorgers ook daarover beslissen. Na de pleegzorg krijgen de pleegzorgers het recht om contact met het kind te houden.
De nieuwe wet van 19 maart 2017 treedt in werking op 1 september 2017, de start van het nieuwe gerechtelijke jaar.

Wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers, BS 5 april 2017. 

 

Geen VHB nodig voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie kunnen bereid en geleverd worden zonder VHB. Maar dan alleen wanneer er een ziekenhuisvrijstelling voor is.
Het nieuwe KB van 8 januari 2017 treedt in werking op 1 september 2017.

Koninklijk besluit van 8 januari 2017 betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie, BS 1 maart 2017. 


Federale onderzoeksinstantie voor scheepvaartongevallen binnenkort eindelijk operationeel

Op 1 september 2017 treedt een nieuwe financieringsregeling in werking voor de ‘Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen’ (FOSO). De vorige regeling werd in 2013 door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Onder meer omdat er geen duidelijke afspraken waren gemaakt met de gewesten. Die zijn er nu wel. Daardoor zal de FOSO binnenkort effectief aan de slag kunnen. Door het gebrek aan effectieve financiering werd de FOSO immers nooit operationeel. België kan daardoor, tot op de dag van vandaag trouwens, niet voldoen aan zijn internationale en Europese verplichtingen. De wettekst brengt dus soelaas.

Wet van 11 augustus 2017 tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen, BS 25 augustus 2017.  


Wettelijke basis voor videoverhoor bij voorlopige hechtenis

Uiterlijk vanaf 1 september 2017 zullen de raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling inverdenkinggestelden via videoconferentie kunnen verhoren. Dit vermijdt dat de betrokkenen van de gevangenis naar het gerechtsgebouw moet worden getransporteerd, wat veel kosten en veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De procedure krijgt alvast een wettelijke basis in het Wetboek van Strafvordering en de Wet Voorlopige Hechtenis. Al zijn nog heel wat uitvoeringsbepalingen nodig vooraleer voor men er effectief mee kan starten.

Wet van 29 januari 2016 betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis, BS 19 februari 2016. 


Beroepsgeheim van personeel sociale zekerheidsinstellingen ingeperkt in strijd tegen terreur

Vanaf 1 september 2017 zijn de personeelsleden van OCMW’s, ziekenfondsen, kinderbijslagkassen, Fedasil en alle andere sociale zekerheidsinstellingen verplicht om het parket in te lichten wanneer ze ‘uit hoofde van hun beroep’ over informatie beschikken die een ernstige aanwijzing kan zijn van het bestaan van een terroristisch misdrijf. Het beroepsgeheim kan hier niet langer worden ingeroepen.
In het kader van terreuronderzoeken moeten ze bovendien alle noodzakelijke administratieve gegevens over cliënten doorgeven aan de procureur des Konings wanneer die daarom vraagt. Wie dit weigert, riskeert een geldboete tot 10.000 euro.

Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen, BS 3 juli 2017. 

 

Basisbedragen ingevoegd voor berekening pensioen voor onvolledige loopbaan werknemer

In de pensioenreglementering voor werknemers voegt de wetgever voortaan de jaarlijkse basisbedragen in waarmee de gewaarborgde minimumpensioenen, de rustpensioenen en de overlevingspensioenen kunnen berekend worden. Het gaat hierbij specifiek over werknemers die een onvolledige beroepsloopbaan gepresteerd hebben die gelijk is aan minstens twee derden van een volledige loopbaan.
Deze bepalingen treden in werking op 1 september 2017.

Wet van 21 juli 2017 tot wijziging van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector, BS 8 augustus 2017. 

 

Werkelijk verblijf in België vereist voor inkomensgarantie voor ouderen

Er wordt een bijkomende toekenningsvoorwaarde ingevoerd voor de begunstigden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO): de verplichting om gedurende minstens 10 jaar, waarvan minstens 5 jaar ononderbroken, een werkelijk verblijf in België te hebben. Die voorwaarde is van toepassing op elke inkomensgarantie die wordt toegekend vanaf 1 september 2017.

Wet van 27 januari 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 6 februari 2017.
Koninklijk besluit van 27 januari 2017 tot wijziging van artikel 42 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen, BS 6 februari 2017.


Gewaarborgd inkomen voor bejaarden verhoogd met 0,9% op 1 september 2017

De sociale partners beloofden om de ‘inkomensgarantie voor ouderen’ met 0,9% te verhogen in het kader van de verdeling van de welvaartsenveloppe 2017-2018. De inkomensgarantie voor ouderen of IGO vervangt sinds 2001 het ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’. Omdat bepaalde personen nog altijd onder die oude wetgeving vallen, moet het bedrag van dat ‘gewaarborgd inkomen voor bejaarden’ eveneens verhoogd worden. De wettelijke basis hiervoor ontbrak echter nog en dat is nu eindelijk in orde gebracht. De verhoging wordt van toepassing op 1 september 2017.

Wet van 21 juli 2017 tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 8 augustus 2017. 


Inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geïndexeerd

Vanaf 1 september 2017 mag men iets meer verdienen dan vandaag om in aanmerking te komen voor kosteloze of gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. De hogere inkomensgrenzen zijn het gevolg van de jaarlijkse indexering.
De FOD Justitie heeft de nieuwe grensbedragen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2017.

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen , BS 30 augustus 2017. 


Leefloon stijgt op 1 september

Vanaf 1 september 2017 zullen de bedragen van het leefloon verhoogd worden met 0,9%, zoals voorzien in de aanwending van de welvaartsenveloppe. Dat gebeurt in uitvoering van het interprofessioneel akkoord.

Koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 19 juli 2017.

 

Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen zonder formele aanvraag

De verplichting voor vrouwelijke zelfstandigen om een formele aanvraag in te dienen voor moederschapshulp wordt afgeschaft. Het sociaal verzekeringsfonds zal voortaan op eigen initiatief contact opnemen met de betrokken zelfstandige.
De nieuwe regeling treedt in werking op 1 september 2017 en is van toepassing op bevallingen die vanaf die datum plaatsvinden.

Koninklijk besluit van 11 augustus 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 25 augustus 2017. 


Aanvullende gemeentebelasting op PB: nieuwe voorschottenregeling voor gemeenten

Vanaf 1 september 2017 zal de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB) via maandelijkse voorschotten aan de gemeenten worden toegekend gedurende een periode van acht maanden, te beginnen vanaf september van het aanslagjaar tot april van het daaropvolgende jaar. Die maandelijkse voorschotten zullen 80% van de geraamde ontvangsten van het lopende aanslagjaar vertegenwoordigen.
Dit doorlopende systeem van voorschotten (nieuw art. 470/2 WIB 1992) wordt ingevoerd door een nieuwe wet van 31 juli 2017 met de bedoeling stabiele en voorspelbare liquide middelen voor elke gemeente te verzekeren. Op die manier zullen de gemeenten niet langer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme van de federale overheid tijdens die maanden.

Wet van 31 juli 2017 tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, BS 11 augustus 2017. 

 

Vonnis over onderhoudsbijdrage informeert over mogelijke loonmachtiging

Sommige onderhoudsplichtigen laten na om de onderhoudsbijdrage voor hun kinderen te betalen. Om dat probleem aan te pakken, voert de wetgever nu een informatieplicht in. In elk vonnis dat de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vastlegt, wordt voortaan uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van een loonmachtiging.
De nieuwe wet van 21 juli 2017 treedt in werking op 1 september 2017.

Wet van 21 juli 2017 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen, BS 22 augustus 2017.

  1215