Wat verandert er op 1 oktober?

Watveranderterop1oktober2014NIEUWE STRUCTUUR VOOR DE FEDERALE POLITIE
De federale politie krijgt een nieuwe structuur. Het organigram wordt eenvoudiger en logischer met de bedoeling meer mensen te kunnen inzetten op het terrein. Het Commissariaat-generaal (CG) telt dan 5 departementen, er zijn nog 2 algemene operationele directies (DGA en DGJ), de huidige DGS wordt als ‘Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie’ met 4 departementen personeel, logistiek, informatie en financiën (PLIF) geïntegreerd in het CG. De hervorming maakt deel uit van het optimaliseringsplan voor de politie.

Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie, BS 3 september 2014. 

VERKEERSBELASTING
Vanaf 1 oktober 2014 moeten buitenlandse studenten het ‘in het buitenland ingeschreven voertuig’ dat ze gebruiken tijdens hun studieverblijf in ons land, niet meer inschrijven in het “DIV-repertorium van de voertuigen". Dat geldt ook voor buitenlandse voertuigen die gedurende één maand gratis ter beschikking worden gesteld aan iemand die in ons land verblijft. De voertuigen vallen niet meer onder het KB van 20 juli 2001 op de inschrijving van voertuigen en zijn dus ook niet meer onderworpen aan de verkeersbelasting in ons land.

Koninklijk besluit van 18 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 5 september 2014. 

AFRONDING KASTICKET
Ondernemingen en vrije beroepers mogen vanaf 1 oktober 2014 het totaal bedrag dat de consument hen moet betalen, afronden tot op 5 eurocent. De afronding geldt enkel voor betalingen in cash, niet voor elektronische betalingen. Ze laten de consument weten dat ze cashbetalingen afronden door een goed zichtbaar pictogram aan te brengen. Het model van dat pictogram zit als bijlage bij het KB van 22 september 2014.

Koninklijk besluit van 22 september 2014 houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, BS 25 september 2014. 

LINEAIRE OBLIGATIES

Vanaf 1 oktober 2014 moeten de splitsingsverrichtingen met betrekking tot lineaire obligaties (OLO’s) niet langer slaan op bedragen van 2.000 euro of een veelvoud van 2.000 euro van deze obligaties.

CONTROLE- EN INSPECTIEKANTOREN BELASTINGADMINISTRATIE
De voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, Hans D’Hondt, heeft de bevoegdheden en ambtsgebieden herschikt van de controle- en inspectiekantoren van een aantal gewestelijke directies van de ‘Algemene administratie van de Fiscaliteit (AOIF)’. De herschikking geldt vanaf 1 oktober 2014.

ZIEKENVERVOER
Ambulancediensten die ingeschakeld zijn in het dringend medisch vervoer krijgen een permanentietoelage. Zij bestaat uit een bedrag per permanentieplaats, een bedrag per bijkomende permanentie vanuit een zelfde permanentieplaats en – eventueel – een bedrag voor het radiomateriaal.

Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, BS 23 september 2014. 

MILIEUVERGUNNING

Er gelden scherpere algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor diverse milieuvergunnings- en meldingsplichtige inrichtingen, o.m. voor grote stookinstallaties, laboratoria, de droogkuissector, vergistingsinstallaties, lpg-stations en muziekzalen. Er moet ook een nieuw model van milieuvergunningsaanvraag gebruikt worden.


 

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, BS 24 september 2014 (Vlarem-trein 2013). 

RSZ VOOR HUISPERSONEEL

Vanaf 1 oktober 2014 verandert het statuut van het huispersoneel, zodat zij dezelfde sociale bescherming kunnen genieten als gewone werknemers. Daarom is huispersoneel voortaan volledig onderworpen aan RSZ, tenzij zij slechts occasionele arbeid verrichten.
Als occasionele arbeid wordt onder meer beschouwd: babysitten, gezelschap houden van oudere mensen, boodschappen doen voor minder mobiele mensen, chauffeur zijn voor minder mobiele mensen. En dit voor zover deze activiteiten niet op professionele basis plaatsvinden maar slechts gelden als vriendendienst waarvoor eventueel een kleine vergoeding wordt betaald.
Prestaties van manuele huishoudelijke aard zijn vanaf 1 oktober steeds volledig onderworpen aan RSZ, ongeacht het aantal uren dat worden gepresteerd. Dat betekent dat iedereen die in uitvoering van een arbeidsovereenkomst werk van manuele aard doet voor het huishouden van zijn werkgever (kuisen, wassen, strijken,…) steeds bij de RSZ moet worden aangegeven.


Koninklijk besluit van 13 juli 2014 tot opheffing van de artikelen 5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 28 juli 2014. 

LIQUIDATIEBONUS

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de liquidatiebonus niet langer belast aan 10% roerende voorheffing, maar aan het tarief van 25 procent.

Programmawet van 28 juni 2013, BS 1 juli 2013 (ed. 2), err., BS 17 december 2013, BS 4 augustus 2014, err., BS 30 juni 2014.

Gepubliceerd op 30-09-2014

  199