Wat verandert er op 1 oktober 2017?

Welke wetgeving verandert er op 1 oktober 2017? We zetten een aantal belangrijke zaken voor u op een rijtje. 

Gepubliceerd op 02-10-2017

chris-lawton-154388-watveranderterop1oktober2017
Foto: Chris Lawton

Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken fietsers. In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de verkeersveiligheid, voorbij. Soms hebben fietsers immers (nog) geen rijbewijs. In die gevallen is het dan ook zinloos en niet verantwoord om een verplicht rijverbod op te leggen.

Wet van 18 juli 2017 tot wijziging van artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het verval van het recht tot het besturen van niet gemotoriseerde voertuig, BS 21 september 2017.

Vlaanderen hervormt rijopleiding

De hervorming van het rijexamen is nog maar net achter de rug, maar Vlaanderen staat al klaar met een nieuw pakket wijzigingen. Dit keer voor de rijopleiding. Vanaf 1 oktober zal je minstens 9 maanden moeten oefenen vooraleer je wordt toegelaten tot je praktische rijexamen. Nu is dat, zowel in het ‘traject met rijschool’ als in het ‘traject met vrije begeleiding’ slechts 3 maanden. Nieuw is ook dat wie nog als begeleider wil aantreden in het vrije traject, eerst 3 uur opleiding moet volgen. Nadien wordt er een begeleidersattest uitgereikt dat 10 jaar geldig is.

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding, BS 29 juni 2017.

 

Vlaanderen steunt ondernemingen met ‘kennisintensief karakter’

De Vlaamse Regering heeft nieuwe regels opgesteld voor het toekennen van steun aan ondernemingen met een kennisintensief karakter. De overheid heeft ervoor gekozen om niet langer te werken met één ruim besluit. Er komen drie besluiten met een duidelijke inhoudelijke focus.

 • Een van die teksten spitst zich toe op onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen.
  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen, BS 20 juni 2017.

 

 • Een van die teksten spitst zich toe op ontwikkeling en innovatie voor activiteiten in de latere stadia van het traject van ontdekking tot marktintroductie.
  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen, BS 22 juni 2017.

 

 • De derde tekst in het drieluik focust op steun voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties.
  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties, BS 29 juni 2017.

Vereenvoudiging deeltijdse arbeid

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk bevat maatregelen die deeltijdse arbeid vereenvoudigen en moderniseren. Het gaat om een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging, zonder afbreuk te doen aan de bestaande garanties.

De wet van 5 maart 2017 zorgt ervoor dat de verplichting wordt afgeschaft om alle toepasselijke regelingen en uurroosters in verband met deeltijdse arbeid in het arbeidsreglement op te nemen, zowel voor de vaste als voor de variabele werkroosters. Het arbeidsreglement zal wel een algemeen kader voor de toepassing van de variabele deeltijdse werkroosters moeten vastleggen dat beantwoordt aan een aantal basisvereisten en –waarborgen in verband met de grenzen van de variabiliteit. Het zal ook moeten bepalen hoe en binnen welke termijn de werknemers in kennis worden gesteld van hun werkrooster. Daartoe bepaalt de wet op de arbeidsreglementen met ingang van 1 oktober 2017 dat voor de deeltijdse werknemers met een variabel werkrooster worden vermeld in het arbeidsreglement:

 • het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
 • de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
 • de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur; wanneer ook de deeltijdse arbeidsregeling variabel is, wordt bovendien de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur vermeld;
 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemers door middel van een bericht in kennis worden gesteld van hun werkroosters.

Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017 ( art. 56–67 WWW )

 

Detacheringsaangifte voor werknemers wordt uitgebreid

In uitvoering van de nieuwe wet op de detachering van werknemers wordt het KB van 20 maart 2007 over Limosa (voorafgaande melding bij detachering) aangepast. Door categorieën van gegevens in de detacheringsaangifte voor gedetacheerde werknemers in te voegen, draagt het wijzigings-KB bij tot de omzetting van de richtlijn 2014/67.

Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006, BS 20 september 2017.

Brussels doelgroepenbeleid: doelgroepvermindering voor ouderen verder uitgebouwd

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een eigen doelgroepenbeleid uitbouwen. Dat gebeurt in verschillende fases en voor verschillende groepen van werknemers. De ‘oudere werknemers’ vormen één van die doelgroepen.

De Brusselse regering kiest ervoor om die doelgroepvermindering in verschillende fases te hervormen. Nu zitten we in de tweede fase. Dat betekent dat men vanaf 1 oktober 2017 het maximum refertekwartaalloon (basisbedrag) verlaagt van 12.000 euro naar 10.500 euro.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, BS 25 september 2017.

Brusselse activeringsmaatregelen krijgen stilaan vorm

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een eigen regionaal beleid voor tewerkstellingssteun uitgestippeld. Dat kan want bij de zesde staatshervorming werd het doelgroepenbeleid geregionaliseerd.

Die oefening resulteerde in een kaderordonnantie met een beleid dat zich toespitst op de specifieke situatie van Brusselse werkzoekenden en werknemers. Met nieuwe begrotingskeuzes. Een en ander wordt nu verder uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden, BS 21 september 2017.

Nieuw CBFA-reglement voor ICB’s die statistische informatie moeten verstrekken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (CBFA) heeft op 16 mei 2017 een nieuw reglement goedgekeurd voor ‘instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming’ die aan haar statistische informatie moeten bezorgen.

Het nieuwe CBFA-reglement wordt goedgekeurd bij KB van 10 juli 2017. Het treedt in werking op 1 oktober 2017.

Koninklijk besluit van 10 juli 2017 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen, BS 19 juli 2017.

Federale Interneauditdienst staat vanaf 1 oktober 2017 in voor audit bij FOD Financiën

De Federale Interneauditdienst (FIA) zal vanaf 1 oktober 2017 binnen elke dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën de interne controle, het risicobeheer en het goed bestuur evalueren.

De Federale Interneauditdienst werd opgericht bij KB van 4 mei 2016.
Dat oprichtings-KB treedt, voor wat de FOD Financiën betreft, in werking op 1 oktober 2017.

Koninklijk besluit van 14 september 2017 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst, wat de Federale Overheidsdienst Financiën betreft, BS 19 september 2017.

  1215