Wat verandert er op 1 november 2014?

Wat verandert er op 1 november? We lichten hieronder een paar nieuwe regels voor u toe.

1nov14Vanaf 1 november is treedt het nieuwe systeem van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad van de EU in werking (art. 238 VWEU). Het Verdrag van Lissabon vereenvoudigt het systeem om het efficiënter te maken. Zo wordt voor de goedkeuring van besluiten de stemmenweging afgeschaft en een systeem van dubbele meerderheid ingevoerd. Voortaan is een gekwalificeerde meerderheid bereikt wanneer ten minste 55 % van de lidstaten voor een besluit stemt en wanneer deze lidstaten op zijn minst 65 % van de bevolking van de EU vertegenwoordigen. Wanneer de Raad een besluit aanneemt dat niet gebaseerd is op een voorstel van de Commissie, moet voor een gekwalificeerde meerderheid ten minste 72 % van de lidstaten voor het besluit stemmen en moeten deze lidstaten samen op zijn minst 65 % van de bevolking vertegenwoordigen. In een dergelijk systeem krijgen alle lidstaten dus één stem, waarbij rekening wordt gehouden met hun demografisch gewicht. Het Verdrag van Lissabon voorziet ook in een blokkerende minderheid, die wordt gevormd door ten minste vier lidstaten die samen meer dan 35 % van de bevolking van de EU vertegenwoordigen.Dit nieuwe systeem voor stemming met gekwalificeerde meerderheid treedt in werking op 1 november 2014. Tot 31 maart 2017 kan elke lidstaat echter geval per geval vragen om een besluit aan te nemen op basis van de regels van vóór 1 november 2014 (d.w.z. met een gekwalificeerde meerderheid zoals gedefinieerd in het Verdrag van Nice).

Op 1 november treedt ook hoofdstuk 1quater van het gerechtelijk wetboek in werking, dat met artikel 1394/1 e.v. een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering in het leven roept. Het centraal bestand is de geïnformatiseerde gegevensbank waar alle vonnissen, arresten en akten worden gecentraliseerd waarin een regeling wordt getroffen over een uitkering tot levensonderhoud toegekend op basis van de artikelen 203, § 1, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 en 353.14 van het Burgerlijk Wetboek. Dit register heeft tot doel om alle die vonnissen, arresten en akten op elektronische wijze te verzamelen met het oog op een betere invordering van achterstallige onderhoudsuitkeringen door de gerechtsdeurwaarders die optreden ten laste van een onderhoudsschuldenaar of door de Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. Het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering is belast met het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter beschikking stellen van de vonnissen, arresten en akten als bedoeld in het tweede lid op elektronische wijze overeenkomstig de bepalingen van dat hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Daarnaast treedt ook de nieuwe verzekeringswet in werking, waarmee de Belgische wetgever de Europese Solvency II-kaderrichtlijn volgt. De wet van 4 april 2014 (BS 30 april 2014) verzamelt de regels waar verzekeraars zich moeten aan houden en de controle daarop, volgens het Twin Peaks model. De wet is ook relevant voor de relatie van belanghebbenden met hun verzekeraar: de nieuwe wet herneemt voor een groot stuk de vroegere wet op de landverzekeringsovereenkomst. De informatieplichten van de verzekeraar zijn geherformuleerd, zowel in aanloop naar als na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. Er is ook een afzonderlijk hoofdstuk over de zogenaamde segmentatie bij bepaalde soorten verzekeringen. De verzekeraar hanteert een aantal criteria om risico’s onder te brengen in bepaalde categorieën. Voortaan moet hij die criteria ook publiceren.

[Als u de links in de tekst volgt, kunt u telkens de akten raadplegen via Jura.be.]

Gepubliceerd op 31-10-2014

  148