Wat verandert er op 1 mei?

1mei2015WELVAARTSAANPASSING BEPAALDE WERKNEMERSPENSIOENEN
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine had op de ministerraad van 13 maart aangekondigd dat er een welvaartsaanpassing zou komen voor bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers. De ontwerptekst werd goedgekeurd.


Het KB dat die aanpassing doorvoert, is op 13 april in het Staatsblad verschenen. Het gaat om de uitvoering van het advies van de sociale partners over de invulling van de welvaartsenveloppe 2015-2016. In de meeste gevallen gaat het om verhogingen van 2%.


1 van de items die aan bod komt is het vakantiegeld. Het gaat het om een verhoging van 15% van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag ten opzichte van de bedragen van 2012, zo blijkt ook uit het persbericht van de ministerraad. Vanaf 1 mei 2015. Dezelfde verhoging wordt toegekend voor het vakantiegeld van de gerechtigden op een pensioen als werknemer, dat lager is dan het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld in 2015 en 2016.

Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers, BS 13 april 2015.

AFSCHAFFING VAN BEKKENBEHEERPLANNEN HEEFT IMPACT OP OEVERZONES EN MILIEUKWALITEITSNORMEN
Eind 2013 besliste de Vlaamse overheid om de bekkenbeheerplannen voor de 11 waterbekkens en de deelbekkenbeheerplannen voor de 103 deelbekkens van Schelde en Maas af te schaffen en alle informatie te bundelen in de 2 overkoepelende stroomgebiedbeheerplannen. Maar die beslissing blijkt ook een impact te hebben op de kwalificatie van het begrip ‘oeverzone’ bij vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning of bij stedenbouwkundige melding, en op de indeling van de oppervlaktewateren en de mogelijkheid om af te wijken van bepaalde milieukwaliteitsnormen bij oppervlakte- én grondwater…

Het besluit dat deze aanpassingen doorvoert, treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 1 mei 2015.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, BS 21 april 2015.

EUROPA VERBIEDT VERKOOP VAN LEDERWAREN MET TE HOGE CHROOM(VI)-GEHALTES
De Europese Commissie verbiedt het in de handel brengen van lederwaren of voorwerpen met leren onderdelen die in contact komen met de huid en een chroom(VI)-gehalte hebben van 3mk/kg of meer van het totale drooggewicht van het leer.


Ze voegt dit verbod toe aan bijlage XVII van de Reach-verordening. Het verbod geldt vanaf 15 april 2014. Dat is 20 dagen na de publicatie van verordening 301/2014 in het Publicatieblad. Op het verbod geldt een uitzondering voor de verkoop van tweedehandsvoorwerpen die voor 1 mei 2015 in eindgebruik waren.

Verordening nr. 301/2014 van de commissie van 25 maart 2014 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat chroom (VI)-verbindingen betreft, Pb. L 26 maart 2014, afl. L90/1.

Gepubliceerd op 01-05-2015

  204