Wat verandert er op 1 maart 2015?

LegalWorld verzamelde voor u de voornaamste wijzigingen en inwerkingtredingen die ingaan op 1 maart 2015.

1maart2015Eigen ruimtelijkplannings- en vergunningstraject voor complexe projecten

De Vlaamse decreetgever voert een facultatief, versneld traject in voor grote infrastructuurwerken. In plaats van eerst in het traject van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) te stappen en pas daarna een vergunningsaanvraag te kunnen indienen, zal de initiatiefnemer van een complex project, voor een geïntegreerd traject kunnen kiezen. Dat traject zal uitmonden in een voorkeursbesluit en in een projectbesluit, dat tegelijker tijd zal fungeren als rup, als stedenbouwkundige vergunning, als milieuvergunning, als machtiging inzake onbevaarbare waterlopen, enzomeer.
Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

Evaluatiecriteria en gedragsindicatoren
De rechters in de familie- en jeugdrechtbank en de familie- en jeugdrechters in hoger beroep bij de hoven van beroep worden op dezelfde criteria geëvalueerd als de vroegere jeugdmagistraten. Ook de gedragsindicatoren die gebruikt worden om te zien of een rechter voldoet aan de evaluatiecriteria blijven dezelfde, op een uitzondering na: bij de gedragsindicatoren voor het evaluatiecriterium ‘doeltreffendheid en doelmatigheid’ is er een kleine wijziging. Voortaan moet een jeugdmagistraat ook openstaan voor het menselijk aspect in de verschillende aspecten van de tegengekomen situaties, zowel op beschermend vlak als op burgerlijk vlak.
Het bijzonder mandaat van ‘rechter in de familie- en jeugdrechtbank’ en van ‘familie- en jeugdrechter in hoger beroep’ wordt op het einde van het mandaat geëvalueerd. Op basis van die evaluatie wordt beslist of het bijzonder mandaat wordt verlengd.
Het kb van 20 januari 2015 treedt in werking op 1 maart 2015.
Koninklijk besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging


Nieuwe remgeldregels voor bijkomend honorarium dringende technische tandverstrekking

Wie een tandarts nodig heeft voor een dringende technische tandheelkundige verstrekking, betaalt daarvoor een bijkomend honorarium. Het remgeld in dat bijkomend honorarium wordt losgekoppeld van de remgeldregeling die geldt voor de technische verstrekking zelf. En de indexering van het remgeld wordt in schijven van 0,5 euro doorgevoerd.
Koninklijk besluit van 2 oktober 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen


Preventie van psychosociale risico’s op het werk wint aan belang

De wetgever zet in op de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Met ruime definities beklemtoont hij dat die risico’s ruimer zijn dan het risico op geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. De welzijnswet voor werknemers wordt grondig bijgewerkt en een bijhorend uitvoeringsbesluit concretiseert die nieuwe regels. Een tweede wet behandelt de gerechtelijke procedure. De nieuwe regels gelden vanaf 1 september 2014. Bedrijven kregen 6 maanden de tijd om hun arbeidsreglementen aan te passen, dus tot 1 maart 2015.
Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en zie ook art. 32noniesdecies van de Welzijnswet werknemers

Gepubliceerd op 27-02-2015

  116