Wat verandert er op 1 juni 2016?

1 juni 2016

Welke regelgeving trad op 1 juni 2016 in werking?

We selecteerden voor u een aantal normen en goten ze in een overzicht. Daarbij legden we voor uw gemak ineens de links naar Jura.
 

Coöperatieve vennootschap voortaan erkend voor onbepaalde duur 

Coöperatieve vennootschapen en groeperingen van dergelijke vennootschappen die werken in overeenstemming met de coöperatieve waarden en de principes van sociaal ondernemerschap, kunnen een erkenning krijgen van de minister van Economie. Aan de erkenning zijn fiscale en sociale voordelen verbonden. Bij koninklijk besluit wordt de huidige, tijdelijke erkenning vanaf 1 juni 2016 omgevormd tot een erkenning van onbepaalde duur. Het KB sleutelt ook aan de erkenningsvoorwaarden.

  • Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, BS 17 mei 2016. 

Europa behoudt minimumtarief btw tot eind 2017 

Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 mag het normale btw-tarief dat door alle EU-landen wordt toegepast voor goederen en diensten niet lager zijn dan 15%. Dat staat in de Europese richtlijn 2016/856 van 25 mei 2016.
Via richtlijn 2016/856 verlengt Europa deze regeling voor de zesde maal. Dit keer met 2 jaar, tot 31 december 2017.
Artikel 97 van de btw-richtlijn bepaalt immers dat het normale btw-tarief “vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015” niet lager mag zijn dan 15%.
EU-landen kunnen één of twee verlaagde tarieven toepassen van minimaal 5% voor specifieke goederen en diensten die worden vermeld in bijlage III van de btw-richtlijn. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ook een aantal bepalingen van toepassing die van die regels afwijken (lagere tarieven, verminderde tarieven op andere goederen of diensten, enz.).
Richtlijn (EU) 2016/856 van 25 mei 2016 treedt in werking op 1 juni 2016.

  • Richtlijn (EU) 2016/856 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief, Pb.L. 142, 31 mei 2016, p. 12.

Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.

  • Wet van 10 april 2016 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013, BS 20 mei 2016.

Brusselse kaderordonnantie voor terugvordering werkgelegenheidssubsidies

De Brusselse overheid heeft vorig jaar een set met algemene regels gepubliceerd voor de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie.
Nu is ook het bijhorend uitvoeringsbesluit verschenen. Dat betekent dat het ganse pakket in werking kan treden op 1 juni 2016.

Beschermingsassistenten Staatsveiligheid naar federale politie

Op 1 juni 2016 worden de beschermingsassistenten van Staatsveiligheid overgeplaatst naar de federale politie. De datum was al langer bekend, maar wordt nu nog eens officieel bevestigd met de publicatie van het uitvoeringsKB. Het besluit zet de laatste puntjes op de i in verband met het statuut, de verloning, de opleiding en de bewaping van het overgeplaatste personeel.

  • Koninklijk besluit van 23 mei 2016 tot regeling van de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie, BS 30 mei 2016.

Archeologiedecreet ruimt baan voor archeologiebepalingen uit Onroerenderfgoeddecreet
Op 1 april 2016 werden al de archeologiebepalingen uit het Onroerenderfgoeddecreet van kracht. Sinds 1 juni 2016 geldt nu ook de verplichting om een bekrachtigde archeologienota te hebben.

  • Ministerieel besluit van 25 maart 2016 houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 juni 2016, BS 31 maart 2016 (ed. 2). 

Medische hulpmiddelen bij herimplantatie borstimplantaat terugbetaald

De ziekteverzekering vergoedt vanaf 1 juni 2016 ook de herimplantatie van een borstimplantaat of van een borstweefselexpander omwille van een gedocumenteerde complicatie na een eerdere implantatie. De medische hulpmiddelen die hierbij gebruikt worden zijn voortaan ook vergoedbaar.

  • Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, BS 09 mei 2016.


 

Gepubliceerd op 02-06-2016

  82