Wat verandert er op 1 juli 2016?

1 juli 2016 Traditiegetrouw selecteerden we voor u een aantal veranderingen in de regelgeving die op 1 juli 2016 in werking treden.


Regering herwerkt btw-vrijstelling voor diensten van ‘kostendelende verenigingen’

Via de wet van 26 mei 2016 herwerkt de Regering de regeling over de vrijstelling van btw voor de diensten die ‘zelfstandige groeperingen van personen’ verrichten voor hun leden. Deze zelfstandige groeperingen worden meestal aangeduid als ‘kostendelende verenigingen’. De aanpassing komt er op vraag van Europa. De herwerkte regeling geldt vanaf 1 juli 2016.

  • Wet van 26 mei 2016 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen, BS 9 juni 2016.


Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2016

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2016.
De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2016.

  • Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht van 16 juni 2016 over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2016, BS 22 juni 2016.

 

Regering herwerkt btw-vrijstelling voor diensten van ‘kostendelende verenigingen’

Via de wet van 26 mei 2016 herwerkt de Regering de regeling over de vrijstelling van btw voor de diensten die ‘zelfstandige groeperingen van personen’ verrichten voor hun leden. Deze zelfstandige groeperingen worden meestal aangeduid als ‘kostendelende verenigingen’. De aanpassing komt er op vraag van Europa. De herwerkte regeling geldt vanaf 1 juli 2016.

  • Wet van 26 mei 2016 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen, BS 9 juni 2016.

Tax shelter-regeling voor investeringen in films bijgestuurd

De Regering heeft via de wet van 26 mei 2016 de ‘tax shelter-regeling’ voor investeringen in audiovisuele werken aangepast. De bijgewerkte regeling is van toepassing op raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2016 worden getekend.

  • Wet van 26 mei 2016 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken, BS 7 juni 2016.

Horeca-uitbaters met omzet van meer dan 25.000 euro moeten btw-kasticket uitreiken via geregistreerde kassa 

Vanaf 1 juli 2016 moet elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt, en elke traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, een btw-kasticket uitreiken via een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS). Dit als zijn jaaromzet (excl. btw) voor die restaurant- en cateringdiensten meer bedraagt dan 25.000 euro. Dat blijkt uit het KB van 16 juni 2016 dat het Btw-KB nr. 1 wijzigt.

  • Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector, BS 24 juni 2016.


Loongrens voor betaalde sporters gepubliceerd 

Het minimumloon dat een sportman of sportvrouw moet verdienen om een ‘betaalde sportbeoefenaar’ te zijn, wordt voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 opgetrokken tot 9.800 euro. Tot 1 juli 2016 was dit grensbedrag 9.600 euro.
De wetgever omschrijft betaalde sportbeoefenaars als ‘personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt’.

  • Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 25 mei 2016.


Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) preciseert verantwoordelijkheden van lader en verlader

De landen die partij zijn bij het ‘Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart’ (CDNI) hebben 2 wijzigingen goedgekeurd bij het Uitvoeringsreglement bij dat verdrag. Die verduidelijken wie verantwoordelijk is voor de reiniging van het laadruim of de ladingtank wanneer men het waswater niet in zee mag lozen, en hoe hoog de verwijderingsbijdrage is voor olie- en vethoudend scheepsafval.

  • Wet van 19 juni 2008 houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 (Scheepsafvalstoffenverdrag). – Addendum, BS 27 januari 2016 [Besluit CDNI 2015-II-2 en Besluit CDNI 2015-II-3].

Bio-degratietests en logo voor wc-doekjes

Vochtige doekjes die bestemd zijn voor gebruik op het wc en die volgens de fabrikant doorgespoeld mogen worden, zijn niet altijd zo afbreekbaar als de fabrikant wel beweert. En dat leidt tot verstopping van wc en afvoerbuizen, en van riolen. Ook Aquafin klaagt, omdat de niet-oplosbare doekjes een soort brij vormen, die de pomp- en waterzuiveringsinstallaties blokkeert.
Om dat te vermijden, moeten de fabrikanten van wc-doekjes voortaan kunnen bewijzen dat hun producten voldoende desintegreerbaar en biologisch afbreekbaar zijn. Als dat niet het geval is, moet er volgens een koninklijk besluit van 18 september 2015 een logo op het product staan dat toont dat het niet in het toilet mag worden gegooid.

  • Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd, BS 23 oktober 2015.


Psychiatrische verzorgingstehuizen krijgen opnieuw minder geld voor verzorging

Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT’s) krijgen een tegemoetkoming voor de verzorging van hun patiënten. Vlaanderen trok dat dagelijks forfait in eerste instantie lichtjes op, maar vanaf 1 juli 2016 volgt opnieuw een lichte daling.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen, BS 24 maart 2016.


Wetgeving voor watersporten op zee wordt versoepeld
Het wettelijke kader voor watersporten op zee of brandingsporten (zoals wind-, golf- en kitesurfen) wordt vanaf juli een stuk soepeler.
De wetgeving voor watersporten op zee was al enkele decennia oud, waardoor de regels vaak niet aangepast waren aan de huidige realiteit. Daarom is na overleg met de kustbesturen, watersportverenigingen, handhavingsdiensten en veiligheidsbeambten beslist om het wettelijk kader te herzien.
Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van de 7-beaufort-regel vanaf 1 juli. Tot nu toe was het voor sporters namelijk verboden om bij 7 beaufort in zee te gaan, hoewel de wind net een essentieel onderdeel is van hun sport. Voorts wordt de verplichte uitrusting afhankelijk van de afstand van de kust. Dichtbij het strand volstaat een isothermisch pak, maar sporters die verder in zee gaan, moeten een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen bij zich hebben.
Het Vlaams Gewest zal ook insteekzones voor jetski's kunnen aanduiden. Momenteel mogen die alleen vanuit de havens vertrekken. (Belga)


 

Gepubliceerd op 01-07-2016

  221