Wat verandert er op 1 februari 2015?


1februari2015We verzamelden voor u de belangrijkste nieuwe regels die op 1 februari 2015 in werking treden en legden rechtstreekse links naar Jura.


De wet van 14 februari 2014 op de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken treedt in werking. Er zijn vooral wijzigingen aan het wetboek van strafvordering.
Het wordt vanaf 1 februari 2015 een pak moeilijker om cassatieberoep in te stellen. Een procedure starten kan alleen nog op basis van een ‘onderbouwde memorie’ en met de hulp van een advocaat die gespecialiseerd is in cassatie. Verder moet cassatieberoep betekend worden aan de partij waartegen het gericht is en zal de afdelingsvoorzitter beroepen die niet voldoen aan de vormvereisten bij beschikking kunnen verwerpen. Bedoeling is de toestroom aan dossiers afremmen.

Ook de codex deontologie van avocats.be, ook gekend als de OBFG wordt gewijzigd. Voortaan wordt bijvoorbeeld geen melding meer gemaakt van de gerechtelijke arrondissementen, daarvoor worden de artikelen 4.1 en 4.3 aangepast. Ook artikel 6.46 wordt gewijzigd.

Daarnaast wordt de medische hulpverlening aan boord van schepen gewijzigd. Elk schip dat onder Belgische vlag vaart en dat bestemd is voor de zeevaart of waarmee er gevist wordt in estuaria, moet een minimale medische uitrusting aan boord hebben. De checklists met de soorten geneesmiddelen en de minimumhoeveelheden naargelang het type schip worden nu geactualiseerd. Er komt bovendien een aparte checklist voor reddingsboten.

Tot slot past ook De Lijn haar tarieven aan met het besluit van 16 januari 2015, geldig vanaf 1 februari 2015. De bedragen werden op 27 januari 2015 gepubliceerd in het Staatsblad.
Volgende categorieën kunnen rekenen op gratis openbaar vervoer:

  • personen met een handicap;
  • personen die in het bezit zijn van hun begeleiderskaart en die een persoon met een handicap begeleiden tijdens de reis;
  • oud-strijders en daarmee gelijkgestelden;
  • begeleide -6 jarigen;
  • parlementairen voor zover ze niet verzaken aan hun grondwettelijk prerogatief.

Tegelijk worden een paar oudere regelingen opgeheven:

  • het ministerieel besluit van 19 juli 2012 tot goedkeuring van de tarieven op de snelbuslijnen 68, 178 en 179 van de Vlaamse Vervoermaatschappij;
  • het ministerieel besluit van 19 juli 2013 tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij.

Gepubliceerd op 30-01-2015

  69