Wat verandert er op 1 december 2016?

December2016

Wetgever hervormt hypothecair krediet en consumentenkrediet

Via de wet van 22 april 2016 hervormt de wetgever het hypothecair krediet en het consumentenkrediet. Hij voegt sommige bepalingen ervan toe aan verschillende boeken van het Wetboek van Economisch Recht (WER). De hoofdbrok in de wet van 22 april 2016 is de verdere omzetting van de hypothekenrichtlijn in Belgisch recht. De nieuwe regeling wordt van toepassing op 1 december 2016.

Wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 4 mei 2016.

Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen

België krijgt een Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen én een Nationaal Register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. En dat uiterlijk tegen 1 december 2016. De wetgever heeft de basisprincipes voor de oprichting klaar. Ook het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de Interneringswet zijn afgestemd op de komst van de registers.

Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, BS 19 december 2014. 

Verhoging en inhaalpremie voor volledige minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers

De laagste pensioenen die voor een volledige loopbaan worden toegekend aan werknemers en zelfstandigen, zullen vanaf 1 januari 2017 met 0,7% stijgen. In afwachting daarvan zal de verhoging de vorm aannemen van een eenmalige inhaalpremie die in december 2016 wordt uitbetaald.

Wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel, BS 28 juli 2016. 

Digitale omgevingsvergunning: lagere subsidie voor late intreders

Gemeenten die al aansloten bij het digitale uitwisselingsplatform voor hun stedenbouwkundige vergunningen, hebben recht op een financieel duwtje van ten minste 7.500 euro bij de overschakeling op de digitale omgevingsvergunning. Gemeenten die pas na 1 december 2016 instappen, moeten tevreden zijn met een lager bedrag.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning, BS 26 oktober 2016.  

Benelux-Gerechtshof voortaan dé beroepsinstantie voor merken- en modellenrecht
Vanaf 1 december 2016 kunnen bedrijven rechtstreeks bij het Benelux-Gerechtshof terecht voor geschillen rond merken- en modellenrecht. Momenteel zijn de nationale rechtbanken in Den Haag, Brussel en Luxemburg bevoegd met elk hun eigen rechtspraak en regels. Door de beroepsprocedure op één plaats te centraliseren, wil men de procedure uniformiseren en versnellen.

Wet van 11 september 2016 houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2012, BS 21 november 2016. 

SBZ: Passende beoordeling, Natura 2000-toelating en gedragscode voor activiteiten op zee

Wie een activiteit wil uitoefenen in één van de 4 afgebakende speciale beschermingszones (SBZ) in het Belgische deel van de Noordzee, moet eerst een passende beoordeling laten uitvoeren en heeft op basis daarvan misschien wel een federale Natura 2000-toelating nodig. De toelating kan eventueel vervangen worden door een gedragscode per sector. Dat blijkt uit een koninklijk besluit over de aanduiding en het beheer van de mariene beschermde gebieden.

Koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden, BS 21 november 2016.

(de foto vonden we hier)
 

Gepubliceerd op 01-12-2016

  322