Wat verandert er op 1 december 2014?

1dec2014VLAAMSE RENOVATIEPREMIE VERDWIJNT

Vanaf 1 december kunt u geen renovatiepremie meer aanvragen bij de Vlaamse overheid. De premie zal worden omgevormd tot een belastingvermindering, uitbetaald in drie schrijven. Het bedrag van het voordeel blijft hetzelfde.

Er is een overgangsregeling. Alle aanvragen die worden ontvangen vóór 1 december vallen onder het oude regime. Dat is ook het geval voor aanvragen die worden ontvangen vóór 1 december, en waarbij de aanvrager een aanmeldformulier heeft gevoegd.

Let op! Vóór 1 maart 2015 moet de aanvrager de facturen voor de uitvoering van de aangemelde contracten of bestellingen indienen bij Wonen Vlaanderen om de aanvraag te vervolledigen. De werken moeten dus vóór eind februari volgend jaar zijn uitgevoerd.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. De aanvraag gebeurt nog steeds bij Wonen Vlaanderen maar in plaats van een premie, krijgt de aanvrager in de toekomst een attest dat hij bij zijn belastingaangifte voegt.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2014 tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij het realiseren van een nieuwe woning, BS 4 november 2014. 

HEEL WAT GENEESMIDDELEN GOEDKOPER VANAF 1 DECEMBER

Op 1 december 2014 dalen weer heel wat geneesmiddelen in prijs. Er zijn zowel aanpassingen in ‘de lijst met geneesmiddelen vergoedbaar voor indicaties op de bijsluiter’ als ‘de lijst met geneesmiddelen die onder strikte voorwaarden worden terugbetaald’.

Ook dit keer gaat het om een aanpassing van de prijs en/of vergoedingsbasis door de farmabedrijven. Ze doen dit zodat de geneesmiddelen tot de beperkte lijst met goedkoopste geneesmiddelen blijven behoren. Apothekers zijn immers verplicht om bij een voorschrift op stofnaam te kiezen uit deze goedkoopste geneesmiddelen.
Er zijn dalingen in hoofdstuk I van de lijst met terugbetaalbare geneesmiddelen. Dat zijn farmaceutische specialiteiten vergoedbaar voor de indicatie op de bijsluiter. Het gaat om:

  • Atorvastacalc 10mg, 20mg en 40 mg van 3DDD Pharma;
  • Ebastine Sandoz 10 mg en 20 mg van Sandoz;
  • Escitalopram Mylan 10 mg van Mylan; en
  • Terbinafine Mylan 250 mg van Mylan.

In hoofdstuk IV – B - geneesmiddelen die onder strikte voorwaarden worden terugbetaald – zijn er wijzigingen voor

  • Donepezil Teva 5 mg en 10 mg van Teva Pharma Belgium;
  • Atorvastacalc 10 mg, 20 mg en 40 mg van 3DDD Pharma;
  • Memantine Abdi 10 mg en 20 mg van Abdi Pharma; en
  • Celecoxib Apotex 200 mg van Apotex.


Ministerieel besluit van 13 november 2014 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, BS 20 november 2014.  

DONALD TUSK VOLGT HERMAN VAN ROMPUY OP ALS VOORZITTER EUROPESE RAAD

Herman Van Rompuy is vanaf 1 december niet langer de voorzitter van de Europese Raad, de Pool Donald Tusk volgt hem dan op. Van Rompuy leidde sinds december 2009 de bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders. In die periode zat hij in totaal 41 toppen voor (exclusieve bijeenkomsten van de eurozone meegerekend).

De 57-jarige Tusk heeft net als vele Poolse politici een verleden als actief lid van de dissidente vakbond Solidarnosc. Als leider van het liberaal-conservatieve Burgerplatform versloeg hij in 2007 de eurosceptische partij Recht en Rechtvaardigheid. Sindsdien is het beleid in Polen uitgesproken pro-Europees. Tusk kreeg bovendien veel vertrouwen door de manier waarop hij zijn land doorheen de financiële en economische crisis loodste.

CLP-VERORDENING WIJZIGT

Voor tientallen gevaarlijke stoffen worden nieuwe etiketteringsvoorschriften van kracht. Daarnaast treden nog een hele resem technische aanpassingen aan dezelfde verordening in werking.

KWALIFICATIEKAART

De kwalificatiekaart voor bestuurders van vrachtwagens en autobussen wordt ingevoerd, in omzetting van Europese richtlijn 2003/59/EG.

BELGIE TREEDT TOE TOT EUROSUR, HET EUROPEES GRENSCONTROLESYSTEEM

Eurosur is een Europese grensbewakingssysteem dat nationale overheden vlotter operationele informatie moet laten uitwisselen en ook beter moet laten samenwerken met Frontex, het Europees agentschap dat de acties van de lidstaten coördineert en grensbewakers opleidt.  Het zal vanaf 1 december in werking treden in elf Europese landen, waaronder België. Al sinds december 2013 is het in 18 EU-lidstaten aan de zuidelijke en oostelijlkle buitengrenzen in gebruik: Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije en Spanje + het geassocieerde Schengenland Noorwegen.

Op 1 december 2014 komen daar acht extra EU-lidstaten bij: België, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en Zweden. Ook de geassocieerde Schengenlanden IJsland, Zwitserland en Liechtenstein stappen dan mee in het systeem. Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen niet deel aan de Schengensamenwerking en daarom ook niet aan Eurosur.

COMMISSIE VOOR SLACHTOFFERS VAN HISTORISCH MISBRUIK

Op 1 december gaat bovendien de erkenings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch geweld van start. De commissie wordt tijdelijk opgericht om aanvragen te behandelen van feiten van misbruik en geweld die zich tussen 1930 en 1990 afspeelden in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen. De commissie werkt tot eind mei 2015.

VOOGD NIET-BEGELEIDE EUROPESE MINDERJARIGE
De voogdijdienst van de FOD Justitie neemt vanaf 1 december 2014 ook ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit Europa’ onder zijn hoede wanneer die zich ‘in een kwetsbare situatie bevinden’ of een tijdelijke verblijfsaanvraag hebben ingediend omwille van mensenhandel en/of mensensmokkel. De wetgever zorgt hiermee dat ze dezelfde bescherming krijgen als niet-Europese minderjarigen die zonder begeleiding ons land binnenkomen. De dienst Voogdij zal dus ook voor deze kinderen een voogd aanduiden die hem of haar helpt bij het zoeken van een advocaat, het indienen van een asielaanvraag, het vinden van een geschikte school en andere praktische en juridische hulp.

De beschermingsregeling is van toepassing op onderdanen van de EER of Zwitserland die jonger zijn dan 18 jaar en zonder begeleiding van iemand met het ouderlijk gezag of van een voogd ons land binnenkomen. Ze is niet van toepassing op minderjarigen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters en die in het bezit zijn van een gelegaliseerd attest van hun ouders op basis waarvan hen toestemming wordt gegeven om alleen te reizen en te verblijven in België. De wet van 12 mei 2014 treedt werking op 1 december.

UITGESTELD EN DUS NIET OP 1 DECEMBER 2014!

De autonome probatiestraf (en ook hier) zou op 1 december in voege treden, maar wordt met een jaar uitgesteld tot 1 december 2015. De wijzigende wet die het uitstel bepaalt, is pas op 28 november 2014 in het BS verschenen.

De nieuwe pandwet zou oorspronkelijk ook op 1 december 2014 in werking treden, maar wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Die wijzigende wet is nog niet in het BS gepubliceerd, maar al wel aangenomen door de Kamer en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Gepubliceerd op 28-11-2014

  165