Wat verandert er op 1 april 2017?

1 april 2017We verzamelden voor u wat er verandert op 1 april 2017 en maakten een selectie (mèt handige links naar Jura!).
(foto: Annie Spratt)Regeling voor flexwerk in de overheidssector bijgestuurd

Een KB van 9 maart 2017 stuurt de regels voor het flexwerk in de overheidssector bij, vult ze aan en maakt ze transparanter. De nieuwe regeling is grotendeels van toepassing vanaf 1 april 2017.
De verschillende maatregelen kunnen gegroepeerd worden in drie krachtlijnen:
voltijds werk efficiënter organiseren waardoor werk volhoudbaar wordt, bv. door de pendeltijd in te korten (telewerk en satellietwerk) of te kiezen voor lichter werk;
deeltijds werk efficiënter en transparanter organiseren zodat werk, vrije tijd en de zorg beter combineerbaar worden voor zowel deeltijdse als voltijdse personeelsleden;
voltijdse afwezigheid voor zorg en/of vrije tijd toegankelijk en haalbaar maken voor iedereen.

Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk in de overheidssector , BS 21 maart 2017.


Strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. Met onder meer nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften, wijzigingen voor de handel in bouwproducten en een aangepaste overgangsregeling voor het gebruik van de Belgische normen op het gebied van brandweerstand en reactie bij brand van bouwproducten.
Koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, BS 18 januari 2017.


Prenatale erkenning kan gedurende ganse zwangerschap

Een niet-gehuwde ouder kan op elk moment van de zwangerschap een verwekt kind erkennen. Dus ook vanaf het prille begin van de zwangerschap. Enige voorwaarde is dat de zwangerschap moet bevestigd zijn door een zwangerschapsattest. En dat attest kan zowel van een arts als van een vroedvrouw komen.
De nieuwe wet treedt in werking op 1 april 2017.
Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft, BS 22 maart 2017.


Adoptie kind voormalige partner mogelijk

Voortaan heeft een kandidaat-adoptant het recht om het kind van een voormalige partner te adopteren. Onder strikte voorwaarden evenwel. En de rechter kan de weigering van de vader of de moeder van een kind om in te stemmen met de adoptie voortaan makkelijker opzij schuiven wanneer de kandidaat-adoptant de partner of de voormalige partner is. Met die wijzigingen komt de wetgever tegemoet aan een aantal beslissingen van het Grondwettelijk Hof.
De wet treedt in werking op 1 april 2017.
Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie, BS 22 maart 2017.

Vereniging van mede-eigenaars moet syndicus inschrijven in KBO

Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).
Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd.
Koninklijk besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 24 maart 2017.


Vlaanderen pakt energiefraude harder aan

Het Vlaams gewest wil de fraude met niet-aangemelde zonnepanelen aanpakken. Maar niet alleen dat. Ook allerlei andere ‘manipulaties’ met aansluitingen of meters worden harder aangepakt. De netbeheerders mogen vanaf nu alle terreinen en installaties inspecteren en ze mogen zelfs de energietoevoer afsluiten tot de fraude hersteld is. Het Vlaams Energieagentschap mag boetes opleggen.
Naast de netbeheerders krijgen ook de installateurs van hernieuwbare energiesystemen bijkomende verplichtingen in de strijd tegen fraude.
De nieuwe regeling treedt met uitzonderingen in werking op 1 april 2017.
Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude, BS 22 maart 2017.

De NAR harmoniseert het stelsel van tijdskrediet

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ondertekend over het tijdskrediet: cao nr. 103ter. Deze cao wijzigt de cao nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. Een van de grote nieuwigheden is de afschaffing van het recht op tijdskrediet zonder motief en de uitbreiding van het recht op tijdskrediet tot 51 maanden voor alle zorgmotieven.
De nieuwe cao herstelt de coherentie tussen het ‘recht op afwezigheid’, beschreven in de cao nr. 103, en ‘het recht op uitkeringen voor tijdskrediet’ geregeld in het KB van 30 december 2014 dat het KB van 12 december 2001 wijzigt. De NAR licht het doel van zijn initiatief toe in zijn unaniem advies nr. 2.013.
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.


Strengere emissievoorschriften voor jachten en waterscooters

Met richtlijn 2013/53 heeft de Europese Unie haar voorschriften voor ‘recreatieve vaartuigen’ aangescherpt. Vooral wat de uitstoot van stikstofoxiden, koolwaterstoffen en fijn stof betreft.
Met een koninklijk besluit van 12 maart 2017 zet de federale regering die Europese regels eindelijk om in Belgisch recht.
Koninklijk besluit van 12 maart 2017 betreffende de vereisten van het markttoezicht op de uitrusting van recreatieve vaartuigen, BS 22 maart 2017.


Regels voor berekening van jaarlijks kostenpercentage woonkrediet

Vanaf 1 april 2017 zijn kredietgevers verplicht om ook bij hypothecaire kredieten een jaarlijks kostenpercentage aan (JKP) te geven. Een gevolg van de Hervormingswet Hypothecaire Kredieten van 22 april 2016 tot omzetting van de Europese Woonkredietrichtlijn uit 2014. De berekeningsregels voor dit JKP staan nu op punt.
Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten, BS 21 oktober 2016.


Nieuwe regels voor de spreiding van de commissie van kredietbemiddelaars

De federale wetgever heeft nieuwe regels vastgelegd voor de spreiding van de commissie waarop kredietbemiddelaars recht hebben wanneer hun kredietovereenkomsten met consumenten geldig tot stand gekomen zijn. Deze regels hebben onder meer betrekking op de verdeling en de uitbetaling van het saldo van de commissie. Het nieuwe KB van 7 december 2016 treedt in werking op 1 april 2017 wat betreft het hypothecair krediet met een roerende bestemming en op 1 januari 2018 wat het hypothecair krediet met een onroerende bestemming betreft.
Koninklijk besluit van 7 december 2016 tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten, BS 19 januari 2017.


Dossierkosten bij woonleningen aan banden

Om misbruiken te vermijden zijn er vanaf 1 april 2017 maximumbedragen voor de dossierkosten bij woonleningen. Banken mogen daar niet over gaan. Bovendien wordt ook resoluut gekozen voor forfaitaire bedragen. De dossierkosten laten afhangen van het geleende bedrag mag niet meer.
Koninklijk besluit van 24 februari 2017 houdende uitvoering van de artikelen VII.141, § 2, tweede lid, en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, BS 6 maart 2017.


Vlaanderen strenger voor dierproeven met resusaapjes

De Vlaamse regering verstrengt de reglementering op de dierproeven. Zij richt een eigen Vlaamse Proefdierencommissie op. En ze verfijnt de omzetting van de Europese proefdierenrichtlijn na opmerkingen van de Europese Commissie.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren en het koninklijk besluit van 21 november 1996 tot vaststelling van de vergoeding van de verplaatsings- en verblijfkosten van de personen die niet tot de Administratie behoren en die deel uitmaken van sommige organen samengesteld in het kader van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 22 maart 2017.

FANC oefent dosimetrisch toezicht op werknemers uit vanaf 1 april 2017

Begin 2014 vatte de federale wetgever het plan op om het ‘dosimetrisch toezicht’ op werknemers die aan ioniserende stralen worden blootgesteld toe te vertrouwen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Dat toezicht werd tot dan uitgeoefend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Deze bevoegdheidsoverdracht wordt nu officieel op 1 april 2017, toch alvast wat het ‘blootstellingsregister’ betreft.
Koninklijk besluit van 6 maart 2017 betreffende de toekenning van het beheer en de uitbouw van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch toezicht aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, BS 16 maart 2017.


KB regelt toegang tot Centraal Register Solvabiliteit

Een KB van 23 maart 2017 regelt de toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit. Het somt op wie en onder welke voorwaarden de gegevens in het register kan raadplegen en wie schrijfrecht heeft.
Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 27 maart 2017. 


Dichte familie meer betrokken bij opname geesteszieke

De directe omgeving van een geesteszieke wordt meer betrokken bij een verplichte opname in een psychiatrische instelling of een verplichte verpleging in een gezin. De rechter moet de directe omgeving horen voor hij een beslissing neemt. En ook de communicatie over gerechtelijke en andere beslissingen rond de opname wordt op punt gezet. De partner en de andere ouder van de eventuele kinderen worden ingelicht over een heel pak beslissingen.
Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 22 maart 2017.


Voorschottenregeling btw-kwartaalaangevers sterk vereenvoudigd

Een btw-belastingplichtige die kiest om een kwartaalaangifte in te dienen, moet momenteel uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot betalen op de btw waarvan de opeisbaarheid uit de aangifte zal blijken.
Het KB van 16 februari 2017 heft de betaling van deze voorschotten tijdens het kwartaal op (wijziging art. 18, § 2, eerste lid , Btw-KB nr. 1; art. 1 , KB van 16 februari 2017).
Btw-kwartaalaangevers zijn vanaf 1 april 2017 nog enkel verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 24 december, een voorschot te betalen (wijziging art. 19 , Btw-KB nr. 1; art. 2 , KB van 16 februari 2017).
Koninklijk besluit van 16 februari 2017 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient, BS 23 februari 2017.


 

Gepubliceerd op 31-03-2017

  283