Wat verandert er in oktober?

We lijsten voor u een aantal nieuw regels op, die in oktober van kracht werden.

- De huisarts moet de derdebetalersregeling toepassen bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming (Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling)

  • Op inschrijvingsformulieren voor verkiezingen voor de Kamer bij Belgen in buitenland moet de naam van de echtgenoot vermeld staan (Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven)


  • Bij de Nationale Bank van België is een nieuw reglement betreffende de liquiditeiten van kredietinstellingen van kracht.


  • Een aantal geneesmiddelen worden goedkoper (Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten).


  • Er kunnen geen papieren maaltijdcheques meer toegekend worden, alleen de elektronisch cheques zijn nog mogelijk. Vanaf 1 januari 2016 zal ook de ecocheque een louter elektronisch leven leiden.

Gepubliceerd op 02-10-2015

  95