Nieuwe regels vanaf 1 februari 2017

1 februari 2017We verzamelden voor u een aantal regels die veranderden op 1 februari 2017. 

Antwerpen voert een lage-emissiezone in

De stad Antwerpen voert in de binnenstad een lage-emissiezone in. Dieselwagens met een te grote uitstoot mogen de stad niet meer in, ze moeten minstens aan euronorm 4 voldoen, met euronorm 3 en een roetfilter mogen ze nog binnen tot 2020. Benzinewagens moeten minstens aan Euronorm 1 voldoen. Alle informatie vindt u op de website van de stad Antwerpen.Borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen in hulpverleningszones afgeschaft

De borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen in hulpverleningszones wordt afgeschaft. Dit betekent een pak minder administratie voor onder meer de financiële beheerders van de gemeente en de OCMW’s, de gewestelijke ontvangers die deze functie uitoefenen.

Wet van 18 december 2016 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige, BS 17 januari 2017.


 

Nu ook tax shelter voor podiumwerken

De Regering heeft het tax shelter-stelsel voor audiovisuele werken uitgebreid tot podiumwerken. De nieuwe regeling staat in de wet van 25 december 2016. Ze is van toepassing op raamovereenkomsten die worden ondertekend vanaf 1 februari 2017.

Wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk, BS 17 januari 2017.Veiligheidskorps FOD Justitie: specifiteitspremie geïntegreerd in wedde

Vanaf 1 februari 2017 wordt de zogenaamde ‘specifiteitspremie’ geïntegreerd in de wedde van de agenten van het Veiligheidskorps van de FOD Justitie. Ze worden daardoor op dezelfde manier behandeld als het bewakend en technisch personeel van penitentiaire instellingen.

Koninklijk besluit van 12 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vaststelling van organisatorische, administratieve en geldelijke bepalingen ten gunste van de veiligheidsbeambten bij het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie, BS 19 januari 2017.


Calog’s mogen officieel pas vanaf 1 februari 2017 pv’s van flitsfoto’s opstellen

De Wet op de Geïntegreerde Politiedienst laat bepaalde leden van het logistieke en administratieve kader van de politie (Calog-personeel) sinds 29 februari 2016 toe om zelf flitsfoto’s van snelheidsovertredingen uit te lezen en daarna een pv op te stellen. Toch mogen ze deze bevoegdheid officieel pas uitoefenen vanaf 1 februari 2017. Die dag treedt immers het uitvoeringsbesluit in werking dat de betrokkenen formeel aanwijst en de inning van de boetes mogelijk maakt.

Koninklijk besluit van 14 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 23 december 2016.Nieuw kader voor onbetaald verlof Vlaams gemeente-, provincie- en OCMW-personeel

Vanaf 1 februari 2017 gelden nieuwe regels voor de opname van onbetaald verlof door Vlaams gemeente-, provincie- en OCMW-personeel. Het ‘verlof voor deeltijdse prestaties’ en ‘het onbetaalde verlof’ worden vervangen door het ‘onbetaald verlof als gunstmaatregel’ en het ‘onbetaald verlof als recht’.

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en afwezigheden, BS 22 december 2016.

 
 

Brandpreventie: focus van hulpverleningszones ligt op advies en controle

Sensibiliseren, adviseren en controleren. Dat zijn de basisopdrachten van onze hulpverleningszones op het gebied van brandpreventie. En hoewel de taken uitvoerig worden toegelicht in het KB van 19 december 2014, legt Binnenlandminister Jambon extra nadruk op de do’s and don’ts in een omzendbrief. Bovendien introduceert de minister een ‘model van brandpreventieverslag’ dat de zones vanaf 1 februari 2017 moeten gebruiken.

Ministerieel Besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van brandpreventieverslag, BS 18 januari 2017.


 

Stadsvernieuwingscontracten in Brussel

Brussel vernieuwt zijn stedelijk herwaarderingsbeleid. Naast de duurzame wijkcontracten komen er nu ook stadvernieuwingscontracten. Een ander nieuw instrument is het stedelijk beleid, dat zelf bestaat uit twee pijlers: ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling.

Ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, BS 18 oktober 2016.


 

Gepubliceerd op 02-02-2017

  258