Nieuwe regelgeving vanaf 1 juni 2017

1 juni 2017Hoorrechtformulier bij familiale geschillen meer op kindermaat

Het formulier waarmee de familierechter minderjarigen van 12 jaar of ouder inlicht over hun hoorrecht bij familiale geschillen wordt vanaf 1 juni 2017 een pak kindvriendelijker. De rechter spreekt het kind persoonlijk aan en het taalgebruik is veel meer dan vroeger op het kind afgestemd. Daarnaast zijn er voortaan twee informatieformulieren in plaats van één. En er is nu ook een modelbrief voor de ouders.
HoorrechtMinderjarigen van 12 jaar of ouder hebben het recht om door de familierechter gehoord te worden in zaken die hen aanbelangen. Op het vlak van de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact. De familierechter licht elke betrokken minderjarige van 12 jaar of ouder van dit hoorrecht in. Daarvoor gebruikt hij een specifiek informatieformulier.
Twee formulierenVoortaan zijn er twee informatieformulieren: het ene wordt gebruikt wanneer de datum waarop de rechter het kind zal horen al vaststaat; het andere wanneer de uitnodiging en de convocatie in twee fasen verlopen. In dat laatste geval is de datum waarop de rechter het kind zal horen nog niet bekend.

Koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 mei 2017 


 

Bank- en verzekeringsmakelaars moeten e-mailadres bezorgen aan FSMA

Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten, en verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen moeten aan de ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (FSMA) een professioneel e-mailadres bezorgen. Deze verplichting geldt vanaf 1 juni 2017.
De FSMA zal dat adres gebruiken om op rechtsgeldige wijze alle individuele of collectieve mededelingen te versturen die zij, ter uitvoering van de ‘ wet over de bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten ’ en respectievelijk de ‘ verzekeringswet ’ verricht.


Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 38 van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van artikel 91, 1°, van de wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen, BS 21 april 2017. 


Nieuwe lijst met ecocheque-producten vanaf 1 juni

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quinquies gesloten. Die cao moet het stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten en diensten die men met ecocheques kan kopen.
De categorieën van producten zijn vereenvoudigd en verruimd. De ecologische doelstelling van de ecocheque blijft uiteraard gehandhaafd, ‘doch niet langer detaillistisch opgevat’, zo klinkt het in de aanhef van de cao.
Zo zullen bijvoorbeeld bijna alle tweedehandsproducten betaald kunnen worden met ecocheques. Tot nu toe was dat enkel mogelijk voor kledij, boeken, meubels en textiel. Andere belangrijke wijziging: voortaan kan men bijna alle herstellingen en reparaties betalen met ecocheques.

De CAO nr. 98quinquies treedt in werking op 1 juni 2017. De bij de CAO nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten, wordt vervangen door de bij de nieuwe cao gevoegde lijst.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques 

Vlaanderen pakt energiefraude harder aan

Het Vlaams gewest wil de fraude met niet-aangemelde zonnepanelen aanpakken. Maar niet alleen dat. Ook allerlei andere ‘manipulaties’ met aansluitingen of meters worden harder aangepakt. De netbeheerders mogen vanaf nu alle terreinen en installaties inspecteren en ze mogen zelfs de energietoevoer afsluiten tot de fraude hersteld is. Het Vlaams Energieagentschap mag boetes opleggen.
Naast de netbeheerders krijgen ook de installateurs van hernieuwbare energiesystemen bijkomende verplichtingen in de strijd tegen fraude.

Niet alleen de netbeheerders, maar ook de installateurs van hernieuwbare energiesystemen (HE-installateurs) krijgen een eigen taak in het kader van de strijd tegen energiefraude. De installateurs moeten de netbeheerders voortaan elke maand een overzicht bezorgen van alle hernieuwbare-energie-installaties voor de productie van elektriciteit die zij de voorbije maand geïnstalleerd hebben binnen elk netgebied.
De decreetgever wil zo vermijden dat kleine, decentrale PV-installaties op het net worden aangesloten zonder dat de netbeheerder daarvan op de hoogte is. Zo’n ‘niet-geweten’ aansluiting kan niet alleen consequenties hebben voor de stabiliteit en de capaciteit van het net, maar kan ook een gevaar betekenen voor de werknemers van de netbeheerder, die werken uitvoeren aan het net terwijl er stroom geïnjecteerd wordt.
Hoewel het huidige decreet tot wijziging van het Energiedecreet grotendeels in werking trad op 1 april, gaat de meldingsplicht voor de HE-installateur in op 1 juni.


 

Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het voorkomen, detecteren, vaststellen en bestraffen van energiefraude, BS 22 maart 2017. 


Ook zorgaanbieders moeten zich houden aan geldbeheerregels voor gehandicapten

Vlaanderen past de regels voor het beheer van gelden en goederen van mensen met een handicap aan aan het gewijzigde zorglandschap. Ook aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning moeten zich aan de regels houden.
ZorglandschapDe klassieke voorzieningen en ambulante diensten zijn door het invoeren van de persoonsvolgende financiering vervangen door flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en multifunctionele centra voor minderjarigen. Zorg en ondersteuning kan ook aangeboden worden door vergunde aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap.
Die veranderingen in het zorglandschap hebben hun invloed op het Vlaams besluit over het beheer van gelden en goederen van mensen met een handicap door de beheerders of personeelsleden van de zorgvoorzieningen.

Het nieuwe besluit van 24 maart 2017 treedt in werking op 1 juni 2017.


 

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994 betreffende het beheer van gelden of goederen van personen met een handicap door beheerders of personeelsleden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, BS 25 april 2017 


Nieuw huishoudelijk reglement voor VREG

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt ( VREG ) heeft een nieuw huishoudelijk reglement. In dat reglement bakent de regulator de bevoegdheden af van zijn raad van bestuur en van zijn dagelijks bestuur. In bijlage zit een deontologische code.

17 maart 2017 - Huishoudelijk Reglement Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, BS 22 mei 2017 


Vredegerecht Wervik zetelt vanaf 1 juni in Wervik

Het vredegerecht van Wervik houdt vanaf 1 juni 2017 zijn openbare zittingen in Wervik, en niet in Ieper. En dat op iedere eerste en derde dinsdag van de maand, om 14u.

Rechterlijke Macht. Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten West-Vlaanderen. - Erratum , BS 15 mei 2017. 

Vlaanderen zet eerste stappen naar vernieuwde rijopleiding

Vanaf 1 juni 2017 wordt het iets moeilijker om je rijbewijs B te halen. Bij het theoretisch rijexamen zullen ernstige fouten voortaan veel zwaarder doorwegen dan kleine vergissingen. Bij het praktisch examen zullen dan weer een pak meer vaardigheden worden getest. Een grote hervorming waarvoor heel wat regelgeving moet worden aangepast. Het eerste wijzigingsbesluit is alvast een feit. Het creëert een basis voor de nieuwe manoeuvres tijdens het praktisch rijexamen en de puntentelling voor het theoretisch examen, geeft vorm aan het nieuwe, veel strengere tolkensysteem en regionaliseert de retributies voor de examens.
Bedoeling van de vernieuwde rijopleiding is vooral om beginnende chauffeurs beter voorbereid de openbare weg op te sturen in de hoop het aantal verkeersdoden te verminderen. Een Vlaams streven. Al zorgt de Vlaamse regering met het besluit van vandaag ook voor de gedeeltelijke omzetting van de Europese rijbewijsrichtlijn 2015/653.


 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, BS 22 februari 2017. 

Bodemattest kost 52 euro per kadastraal perceel 

De prijs van een bodemattest wordt om de 2 jaar geïndexeerd. Vanaf 1 juni 2017 rekent de Ovam 52 of 209 euro per attest aan, in plaats van de huidige bedragen van 50 en 202 euro.
Een bodemattest kost dan 52 euro per kadastraal perceelnummer, en 209 euro als u een attest voor een deel van een kadastraal perceel vraagt. Voor een grond zonder kadastraal perceelnummer betaalt u 52 euro per kadastrale afdeling en sectie.

Bodemattest: aanpassing bedrag van de retributie aan de evolutie van de gezondheidsindex vanaf 1 juni 2017, BS 27 februari 2017. 
 

Gepubliceerd op 01-06-2017

  102