Nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2017

We maakten voor u een overzicht van de nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2017. 

luke-pamer-133489_1-juli-2017
Foto: Luke Pamer

Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017

De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele operator. De veelvoud aan diensten die zich van de vaste lijn bedienen (internet, televisie, enz.), zijn daar schuld aan.
Het nieuwe KB van 6 september 2016 wil het migreren van een internettoegangsdienst of een omroeptransmissie- en omroepdistributiedienst (of van een geheel van diensten waarin minstens een van deze diensten vervat zit) naar een andere operator vanaf een vaste lijn (‘geleverd op een vaste locatie’) vergemakkelijken. Zo’n migratie moet daarbij de vorm krijgen van een eenvoudig, voorspelbaar, snel en gesynchroniseerd proces. De procedure wordt van toepassing vanaf 1 juli 2017.

Alle wijzigingen treden in werking op 1 juli 2017.
In juli 2019 zal het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) de impact van de nieuwe migratieprocedure evalueren. Het BIPT zal ook de resultaten en zijn eventuele aanbevelingen aan de minister overmaken en op zijn website publiceren.
Koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie, BS 22 september 2016. 
Ministerieel besluit van 31 augustus 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie, BS 22 september 2016. 

 

Verkeersboete 35% duurder voor wanbetalers (art. 45-50 PW 2017)

Wie halsstarrig weigert zijn verkeersboete te betalen, krijgt vanaf 1 juli 2017 een bevel tot betalen in de bus dat het te betalen bedrag met 35% optrekt. Bovendien zijn de verkeerszondaars in de meeste gevallen verplicht om een bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds.
Dit hoofdstuk van de Programmawet treedt in werking op 1 juli 2017.
Programmawet van 25 december 2016, BS 29 december 2016. ( art. 45-50 PW 2017 ) 

 

Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2017

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017.
De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2017.
Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Bericht van 9 juni 2017 over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2017 , BS 20 juni 2017.

 


Vliegen boven België: meer buitenlandse toestellen vrijgesteld van toelatingsplicht

Vanaf 1 juli 2017 mogen een pak meer luchtvaartuigen boven België vliegen zonder daar een specifieke toelating voor te hebben gekregen van ons land. De federale regering implementeert immers een aantal nieuwe Europese bepalingen over de wederzijdse erkenning van luchtvaardigheidsbewijzen.
Koninklijk besluit van 8 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid, BS 21 juni 2017.

 

Voortaan ook subsidies voor grote groenewarmteprojecten (art. 2, 10-11, 17-18,2°, 20-22, 27-28, 31-33 ILUC-besluit)

Hoewel het ILUC-besluit eigenlijk over veranderd landgebruik of ‘Indirect Land Use Change’ (ILUC) zou moeten gaan, bevat het besluit vooral wijzigingen aan het subsidieregime voor de installaties die groene warmte opwekken, en voor de warmtekrachtcertificaten waarop deze installaties recht geven. De herkomst van de biomassa die aangewend wordt voor het opwekken van bepaalde vormen van groene warmte, is daar maar een klein aspect van.
Van toepassing:
Vlaams gewest.
Vanaf 1 juli 2017 (art. 33 of wettelijke regeling) of voor nieuwe installaties met startdatum op 1 juli 2017 (art. 28 en 31).
Uitz.: Voor de bepalingen inzake landgebruik moet de datum van inwerkingtreding nog bepaald worden door de minister (art. 32)
Wordt verwacht: ministerieel besluit.

Premie voor plaatsing van zonneboiler of warmtepomp onder toezicht van gecertificeerd installateur (art. 15-16, 23 en 33 ILUC-besluit)

Het plaatsen van een PV-installatie of warmtepomp in woningen en andere gebouwen geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een premie voor rationeel energiegebruik (REG-premie). Maar die premie zou vanaf 1 juli 2017 alleen nog uitbetaald worden als de installatie geplaatst wordt door een aannemer of installateur die een certificaat van bekwaamheid heeft behaald voor het plaatsen van PV-installaties of warmtepompen.
Die verplichting wordt nu afgezwakt: de werken hoeven niet langer ‘uitgevoerd’ te worden door een persoon die beschikt over een certificaat van bekwaamheid; het volstaat dat de werken door zo iemand ‘gevalideerd worden’.
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft technische wijzigingen van de certificatentoekenning en de invoering van biomassacertificatie, van duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa en van ILUC-voorwaarden, BS 21 juni 2017 (art. 2, 10-11, 17-18,2°, 20-22, 27-28 en 31-33 van het ILUC-besluit). (art. 15-16, art. 23 en art. 33 van het ILUC-besluit).

 

 

Vitale delen elektronische communicatie afdoende beschermd tegen terrorisme? Het BIPT kijkt toe

België is verplicht om de vitale onderdelen in de elektronische-communicatiesector afdoende te beschermen tegen terroristische aanslagen, natuurrampen en incidenten. Een gevolg de EPCIP-wet van 1 juli 2011; de nationale regelgeving voor de beveiliging van onze ‘kritieke infrastructuur’ of ‘de systemen die van essentieel belang zijn voor de werking van onze maatschappij, gezondheid, veiligheid, economische welvaart of maatschappelijk welzijn. Intussen zijn de bepalingen voor de communicatiesector ruim 2 jaar in voege. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie ziet er op toe dat de exploitanten hun wettelijke verplichtingen nakomen (beveiligingsplan, veiligheidstests, enz.). Maar de instantie werd nog niet formeel aangewezen als formele inspectiedienst. Begin juni heeft de federale regering er dan toch werk van gemaakt.
In werking: 1 juli 2017.
Koninklijk besluit van 14 juni 2017 houdende aanwijzing van de inspectiedienst voor de elektronische-communicatiesector, ingevoerd krachtens de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, BS 21 juni 2017.

 

Handelaars krijgen 2.000 euro hinderpremie bij wegenwerken vanaf 1 juli 2017

De Vlaamse Regering heeft de hinderpremie vereenvoudigd voor detailhandelaars die te maken krijgen met hinder door openbare wegenwerken in hun straat. Ze kent de nieuwe hinderpremie toe vanaf 1 juli 2017. Geselecteerde ondernemingen kunnen de premie elektronisch aanvragen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid (Vlaio).

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest, BS 20 juni 2017.


Bijkomende voorwaarden gekoppeld aan overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Sinds 1 januari is een nieuw kader van kracht voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Maar het bijhorend uitvoeringsbesluit wordt nu al aangepast. Voortaan gelden bijkomende voorwaarden voor zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap op het moment dat ze hun aanvraag doen.
Een wet van 22 december 2016 en de bijhorende uitvoeringsbepalingen vormen een sociaal vangnet voor zelfstandigen dat volledig geënt is op wat vroeger al bestond.
Samengevat kunnen we zeggen dat het overbruggingsrecht bestaat uit een financiële uitkering en het behoud van de sociale rechten inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De regeling is opgebouwd rond vier pijlers: ‘faillissement’, ‘collectieve schuldenregeling’, ‘gedwongen onderbreking’ en ‘stopzetting bij economische moeilijkheden’.
Het KB van 12 juni 2017 treedt in werking op 1 juli 2017 en is van toepassing op stopzettingen die plaatsvinden vanaf die datum.
Koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, BS 21 juni 2017.


Vlaanderen start op 1 juli met gereglementeerde boekenprijs

Op 1 juli 2017 start Vlaanderen met de gereglementeerde boekenprijs. Dit betekent dat uitgevers (en bij import, de importeurs) voor ieder nieuw boek dat ze in het Vlaams Gewest uitbrengen een ‘minimumprijs’ moeten vastleggen. Hierop mogen handelaars tijdens de eerste 6 verkoopmaanden maximaal 10% korting geven. Een regel die ook zal gelden bij onlineverkoop. Alleen voor scholen en bibliotheken worden er hogere kortingen (tot 25%) toegestaan. Afwijkende kortingen (actieprijs, ledenprijs, combinatieprijs, serieprijs) zijn mogelijk, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs, BS 26 juni 2017.

 

Waals Gewest lanceert vier nieuwe tewerkstellingsmaatregelen

Zoals aangekondigd in zijn politieke beleidsverklaring 2014-2019 heeft het Waals Gewest zijn systeem van tewerkstellingssteun grondig herzien en vereenvoudigd. Daaruit zijn vier nieuwe steunmaatregelen ontstaan. Ze beogen, respectievelijk, de jonge laag- en middelmatig geschoolde werkzoekenden onder de 25 jaar, de langdurig werkzoekenden, de 55-plussers en de jonge werkzoekenden die al meer dan 18 maanden werkloos zijn en die een ‘inschakelingscontract’ krijgen. Deze maatregelen zullen vanaf 1 juli 2017 van toepassing zijn.

Decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen, BS 16 maart 2017.
Decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract, BS 16 maart 2017.
Decreet van 2 februari 2017 tot opheffing, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de beroepsopleiding gegeven in het kader van het doorstromingsprogramma en van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2013 betreffende de instapstages in het kader van de invoering van de regeling betreffende het inschakelingscontract, BS 16 maart 2017.

  446