Nieuw op 1 augustus 2016

1 augustus 2016Wat verandert er op 1 augustus 2016?

We verzamelden voor u een aantal zaken die veranderen op 1 augustus 2016.


Toezichts- en controletaken van ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ en ‘Actiris’ op het vlak van werkgelegenheid

Nu het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn eigen regels qua toezicht en controle op het vlak van werkgelegenheid heeft, duidt het de ambtenaren van ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ en ‘Actiris’ aan die bevoegd zijn in dat domein. Het regelt ook de werking van die autoriteiten en verdeelt de taken over de inspecteurs en controleurs. De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 augustus 2016.Aangifte van werkloosheidsperiodes via elektronische toepassing

Werkgevers moeten aan de RVA een maandelijkse mededeling doen per werknemer van de eerste effectieve dag van tijdelijke werkloosheid in geval van werkgebrek door economische oorzaken, door technische stoornis of door slecht weer.

De werknemer moet een controlekaart hebben en invullen. Het werkloosheidsbesluit bepaalt dat de werknemer in tijdelijke werkloosheid die verplichtingen in ieder geval moet naleven vanaf de dag die aan de RVA werd meegedeeld als de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.

Een wijzigings-KB verwijst op dit punt nu naar het uitvoerings-KB van 14 november 2011 dat de elektronische aangifte bij tijdelijke werkloosheid ingericht heeft. De werknemer moet zijn verplichtingen namelijk naleven vanaf de dag die overeenkomstig dat KB aan de RVA werd meegedeeld als de eerste dag van de werkelijke schorsing.

 
  • Koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, BS 20 juli 2016.
  • Ministerieel besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van artikel 86bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 20 juli 2016.Valsmunterij: bijkomende verplichtingen voor financiële sector, handelaars en casino’s

Vanaf 1 augustus 2016 moeten kredietinstellingen, geldvervoerders, wisselkantoren, geldtelcentra en economische operatoren zoals handelaars, en casino’s een pak meer verplichtingen naleven in strijd tegen valsmunterij.
Zowel wat betreft de opsporing van vermoedelijk valse of geneutraliseerde biljetten en muntstukken als de inlevering ervan bij de Nationale Bank van België. En op vlak van opleiding en sensibilisering van hun medewerkers.

  • Koninklijk besluit van 1 juni 2016 houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop, BS 9 juni 2016.Belgische regels voor controle op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water

Met een KB van 31 mei 2016 zet België Richtlijn 2013/51/EURATOM gedeeltelijk om naar Belgisch recht. Die tekst bevat Europese voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water.

België kiest voor de uitvaardiging van een volledig nieuw besluit, in plaats van de integratie van de vereisten van de richtlijn in het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen (Arbis, KB van 20 juli 2001). Het nieuwe KB bevat de parameterwaarden voor de radiologische controle van voor menselijke consumptie bestemd water. Het gaat om waarden voor radon en tritium, met vermelding van de indicatieve dosis.

Eigenlijk had België de Europese regels al tegen 28 november 2015 moeten omzetten in nationale wetgeving.

  • Koninklijk besluit van 31 mei 2016 betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water, BS 28 juni 2016.Bijkomende verplichtingen voor fabrikanten en invoerders van tabaksproducten

Sinds 19 mei 2016 is er een strengere regeling van toepassing op de handel in tabaksproducten. Vanaf 1 augustus 2016 zullen fabrikanten en invoerder van deze producten echter enkele bijkomende verplichtingen moeten naleven. Deze verplichtingen worden opgelegd door een KB van 29 juni 2016 dat het KB van 5 februari 2016 ‘betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten’ wijzigt.

Zo zullen de fabrikanten en invoerders verplicht zijn om een identificatienummer aan te vragen in het kader van de jaarlijkse notificatie vooraleer ze voor het eerst informatie indienen, per merk en per type product, bij het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De andere verplichtingen betreffen onder meer het identificatienummer van het tabaksproduct en het gebruik van het gemeenschappelijk elektronisch portaal voor het indienen van gegevens.

  • Koninklijk besluit van 29 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten, BS 22 juli 2016.Chronische dialyse op een nieuwe manier gefinancierd (art. 26 – 27 Gezondheidswet)

Als vervanging van de opgelegde besparingsmaatregelen in 2015, hebben de overeenkomstencommissie van de ziekenhuizen en de nationale commissie artsen-ziekenfondsen een alternatief uitgewerkt voor de vergoeding van de chronische dialyse. Dat alternatief bestaat uit een RIZIV-overeenkomst met nieuwe financieringsmodaliteiten voor de chronische dialyse.

Vanaf 1 augustus 2016 moet elk ziekenhuis dat vergoed wil worden voor het uitvoeren van chronische dialyses, een overeenkomst hebben ondertekend. De acute dialyse blijft verder geregeld via de nomenclatuur.

  • Wet van 22 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 1 juli 2016 (art. 26 en 27 DB Gezondheid).
  • Koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 6 juli 2016.


 

Gepubliceerd op 02-08-2016

  138