Nieuw in juli 2015

1 juli.jpgUniek platform voor collectief beheer van volgrecht

De federale regering heeft de voorschriften vastgelegd waaraan het unieke platform voor de aangifte en betaling van het volgrecht moet voldoen.
Het volgrecht is een vergoeding die toekomt aan de maker van grafische of beeldende kunst, telkens zijn werk wordt doorverkocht.
Het Wetboek van Economisch Recht (WER) bepaalt sinds kort dat het volgrecht verplicht in collectief beheer moet worden gegeven. Oorspronkelijk moest dat het geval zijn vanaf 1 januari 2015, maar de maatregel werd uitgesteld tot 1 juli 2015, omdat de databank – het unieke platform – niet klaar was.
Het wetboek zegt dat het beheer van het unieke platform moet worden toevertrouwd aan de vennootschappen die het volgrecht beheren, zoals Sabam en Sofam. Het KB van 11 juni 2015 verduidelijkt dat het begrip beheer hier erg ruim wordt ingevuld. Het omvat zowel het organisatorische beheer, als het boekhoudkundig en administratief beheer.
Bovendien moet het beheer billijk zijn en mag het niet discrimineren.

Koninklijk besluit van 11 juni 2015 houdende vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het beheer van het volgrecht bepaald in de artikelen XI.177 en XI.178 van het Wetboek van economisch recht, BS 17 juni 2015.

Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling geïndexeerd

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde bedragen van de verkeersbelasting (VKB) en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2015. De nieuwe tarieven gelden van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.
Volgens het bericht in het Belgisch Staatsblad bedraagt de indexatiecoëfficiënt 1,0092 in 2015-2016, tegen 1,0036 in 2014-2015.

Agentschap Vlaamse Belastingdienst. – Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.4.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015, BS 25 juni 2015.

Kwekersrecht krijgt uitvoering

Wie een nieuw plantenras wil laten beschermen, kan daarvoor een Belgisch kwekersrecht aanvragen. Het kwekersrecht is opgenomen in het nieuw wetboek van economisch recht. Een KB legt nu de uitvoeringsregels vast waardoor het kwekersrecht in het WER ook effectief in werking kan treden op 1 juli 2015.

Koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 1 juni 2015.

NIET: Databank DNA vermiste personen

Had er sinds 1 juli ook moeten zijn, de DNA-databank voor vermiste personen. Maar die komt er voorlopig niet. De inwerkingtreding wordt met 2 jaar uitgesteld, tot uiterlijk 1 juli 2017. Justitie liep de voorbije jaren vertraging op bij heel wat projecten die moeten zorgen voor de uitvoering van de nieuwe DNA-wet. Er was eenvoudigweg te weinig tijd en ruimte om de implementatie van de databank voor te bereiden, klinkt het.

Wet van 28 juni 2015 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft, BS 30 juni 2015.

Gepubliceerd op 03-07-2015

  66