Inwerkingtreding nieuwe wetten 1 september

Jura3Bent u klaar voor het gerechtelijk jaar? Op 1 september 2014 treden er heel wat nieuwe wetten in werking. Wees helemaal voorbereid op het nieuwe gerechtelijk jaar en ontdek op Jura de gecoördineerde versie van deze wetten. De oude en nieuwe wettekst kunt u steeds eenvoudig naast elkaar plaatsen. De aangebrachte wijzigingen zijn dus meteen duidelijk.

We zetten alvast enkele belangrijke wetteksten (over o.a. familie- en jeugdrechtbank, de Vlaamse Wooncode, het Welzijn van werknemers, …) op een rij:


Gerechtelijk recht

Wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (BS 27 september 2013)

Wet 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (BS 25 juli 2013)


 

Burgerlijk recht

Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (BS 14 juni 2013)


 

Welzijn op het werk

Wet 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS 28 april 2014)

Wet 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (BS 28 april 2014)

Koninklijk besluit 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk (BS 28 april 2014)


 

Economisch recht

Wet 28 maart 2014 tot invoeging van titel 2 “Rechtsvordering tot collectief herstel” in boek XVII “Bijzondere rechtsprocedures” van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht (BS 29 april 2014)


 

Vervoersrecht

Wet 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (BS 18 februari 2014)

Koninklijk besluit 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg (BS 15 juli 2014)

Ministerieel besluit 23 mei 2014 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg (BS 15 juli 2014)

Wet 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (BS 18 februari 2014)

Koninklijk besluit 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg (BS 15 juli 2014)

Ministerieel besluit 23 mei 2014 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg (BS 15 juli 2014)


 

Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering 16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen (BS 11 juli 2014)

Gepubliceerd op 27-08-2014

  136