HRJ start twee nieuwe audits op om de werking van justitie te verbeteren

AuditDe HRJ is opgericht om te waken over de goede werking van justitie en streeft ernaar om de gerechtelijke entiteiten te helpen het hoofd te bieden aan de enorme veranderingen die hen te wachten staan. Daarom heeft de HRJ net twee nieuwe audits opgestart.

De eerste is transversaal en zal het humanresourcesbeleid analyseren en vergelijken over alle rechtbanken van eerste aanleg van het land. De audit zal trachten te antwoorden op de vragen: 'Welke gevolgen hebben de besparingen op het personeel voor de werking van de rechtbanken? Hoe gaan ze daarmee om?'

De tweede audit betreft een enkele entiteit, het parket van Bergen, meer bepaald de verkeerssectie ervan. De HRJ wil nagaan of en op welke wijze de door de procureur des Konings, de heer Christian Henry, gewenste harmonisatie van de procedures uitgevoerd werd binnen de twee afdelingen (Bergen en Doornik). Vroeger stonden deze afdelingen los van elkaar, maar sinds de grote hervorming van het gerechtelijk landschap zijn zij samengevoegd. De audit hoopt een antwoord te geven op de volgende vraag: 'Wordt een dossier op dezelfde wijze behandeld in Doornik en in Bergen?'

Deze twee opdrachten zijn een treffend voorbeeld van een van de rollen van de HRJ. De hier gekozen thema’s, personeelsbeheer en harmonisatie van de procedures, zijn (net als de beheersautonomie en de mobiliteit) immers van kapitaal belang in het kader van de enorme uitdagingen die de justitie van morgen zal moeten aangaan. Uitdagingen waar ze zich iedere dag op voorbereidt, zonder al te veel te kunnen rekenen op een externe kijk, verduidelijking of ondersteuning.

Hoe verloopt een audit concreet? De Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) beslist om een audit te voeren hetzij op eigen initiatief (zoals de transversale audit van de rechtbanken van eerste aanleg) hetzij op verzoek (zoals de audit van het parket van Bergen). Van zodra de beslissing is genomen om een audit te voeren, bereidt het auditteam, dat uit professionele auditoren bestaat, het onderzoek voor en vat het zijn werk op het terrein aan. Ze gaan ter plaatse, doen interviews in de betrokken entiteiten, voeren steekproeven uit… Gedurende hun werkzaamheden worden de auditoren gesuperviseerd door een begeleidingscomité dat is samengesteld uit leden van de VAOC (magistraten en niet-magistraten). Dat comité volgt de voortgang van de werkzaamheden op, en dag na dag wordt een constructieve dialoog opgebouwd tussen de HRJ en de geauditeerde entiteit(en). Wanneer het verslag van de audit klaar is, wordt het ter goedkeuring aan de VAOC voorgelegd.

De auditverslagen zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik (HRJ en geauditeerden). Een samenvatting van het verslag wordt wel op de website van de HRJ gepubliceerd. De aanbevelingen die zijn uitgebracht naar aanleiding van de audits kunnen zo dienen voor andere entiteiten die hun werking willen verbeteren. Ook de burger zelf kan zo kennismaken met wat er zich achter de schermen van justitie afspeelt, het werk dat er wordt gedaan en de initiatieven die worden genomen of voorgesteld om justitie te verbeteren.

(foto: Joao Silas)

Gepubliceerd op 24-02-2017

  147