E-box en e-deposit binnenkort van start

Op 2 juli 2016 is het zover. Dan gaat – voor de vredegerechten en het Belgisch Staatsblad – het e-Box netwerk van start. De hoven van beroep, de arbeidshoven en de rechtbanken van koophandel stappen dan in het e-Deposit systeem.

E-boxe-Box netwerk en e-Deposit systeem

De elektronische communicatie binnen Justitie krijgt twee vormen: het e-box netwerk en het e-Deposit systeem.

Voor kennisgevingen of mededelingen en voor neerleggingen wordt in principe het e-Box netwerk gebruikt. Maar voor de neerlegging van conclusies, memories en stukken is er het e-Deposit systeem.

Informaticatechnieken

De elektronische communicatie tussen afzender en bestemmeling verloopt via een netwerk van beveiligde e-Boxen. De FOD Justitie stelt ze ter beschikking.Conclusies, memories en stukken in een bestaande zaak kunnen – zowel in burgerlijke als strafzaken – neergelegd worden door ze op te laden via het beveiligde e-Deposit systeem van de FOD.

De gebruikte informaticatechnieken verzekeren de oorsprong, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de inhoud van de zending. Afzender en bestemmeling worden ondubbelzinnig geïdentificeerd en geauthentiseerd. Ook het moment van verzending en ontvangst staat ondubbelzinnig vast. Een bewijs van verzending en ontvangst wordt geregistreerd of gelogd in het systeem en - op zijn vraag - afgeleverd aan de afzender.

Het e-Box netwerk registreert of logt de identiteit van afzender en bestemmeling, de statussen (verzonden en ontvangen), het tijdstip van verzending, ontvangst en opening en het unieke nummer van de zending.Voor het e-Deposit systeem gaat het om de identiteit van de persoon die de neerlegging doet of van de persoon voor wie de neerlegging gebeurt (eventueel ook de identiteit van de gemachtigde die de neerlegging doet), de neergelegde stukken en conclusies, het tijdstip van de neerlegging, het rolnummer van de betrokken zaak, de rechtbank waar de zaak aanhangig is, het uniek nummer van het neergelegde document en het uniek nummer van de zending.

Bewaartermijn

De geregistreerde gegevens worden dertig jaar bewaard. Een langere termijn kan. En dit tot alle rechtsmiddelen van een hangend geding zijn uitgeput.

Gebruik en toegang

Het gebruikers- en toegangsbeheer van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem identificeert en authentiseert de gebruikers. Hun relevante kenmerken of hoedanigheden, mandaten en toegangsmachtigingen worden gecontroleerd en beheerd.

Statusberichten

Bij e-Box kan de zending twee statussen hebben: ‘verzonden’ en ‘ontvangen’. De afzender krijgt melding van die statussen.

De melding van de status ‘verzonden’ geldt voor de afzender als verzendbewijs. De melding van de status ‘ontvangen’ geldt als ontvangstbewijs voor afzender en bestemmeling. 

De datum van communicatie is de datum van het tijdstip van verzenden – zoals vastgesteld door het e-Box netwerk. De datum van ontvangst is de datum van het door e-Box vastgestelde tijdstip van ontvangst.

Bij e-Deposit is er één status: ‘neergelegd’. Ook die wordt gemeld aan de afzender. De melding van die status geldt als bewijs van neerlegging. De datum van neerlegging of ontvangst is de datum van het tijdstip van neerlegging of ontvangst zoals geregistreerd door e-Deposit.

Systeemfout

Werkt het e-Box netwerk of het e-Deposit systeem niet dan krijgt de afzender een systeemfout te zien. De registratie van de momenten waarop systeemfouten niet toelaten om te verzenden of te ontvangen, geldt als bewijs van dit disfunctioneren. En kan als bewijs van overmacht dienen.

Start

De vredegerechten en het Belgisch Staatsblad zijn de eerste die werken met het e-Box netwerk. En dit vanaf 2 juli 2016. Voor hoven van beroep, arbeidshoven en rechtbanken van koophandel start vanaf dan het e-Deposit systeem.

Inwerkingtreding

Het KB van 16 juni 2016 en het MB van 20 juni 2016 treden beide in werking op 2 juli 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 juni 2016Bron:Ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 juni 2016

Ilse Vogelaere

Afkondigingsdatum : 16/06/2016
Publicatiedatum : 22/06/2016

Gepubliceerd op 23-06-2016

  355