Dit verandert er op 1 januari 2015

001_rb-image-1668745.jpegHet overzicht van de nieuwe regels die gelden vanaf 1 januari 2015.

Codex

De nieuwe codex deontologie voor advocaten wordt van kracht

Btw

Er zijn gewijzigde btw-regels voor online dienstenlevering vanaf 1 januari 2015

Boetes

De onmiddellijke inning voor verkeersovertredingen van vierde graad stijgt vanaf 1 januari 2015 tot 450 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 330 euro. Bedoeling is om zware verkeersovertreders uit het buitenland strenger te bestraffen.

De strengere alcohollimiet voor professionele chauffeurs geldt vanaf 1 januari 2015. De maximaal toegestane alcoholconcentratie voor vrachtwagen- en buschauffeurs (rijbewijscategorieën C en D) bedraagt dan 0,2 promille. Die grens is ook van toepassing op wie beroepsmatig personen vervoert waarvoor dezelfde medische criteria gelden als voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Denk aan taxichauffeurs, chauffeurs van minibussen of leerlingenvervoer. Voor hen geldt het lagere promille echter niet bij privéverplaatsingen. Ook rijinstructeurs die rijles geven of op het punt staan om rijles te geven, moeten zich aan strengere alcoholregels houden. Zij kunnen een rijverbod krijgen van 2 uur (te rekenen vanaf de vaststelling) wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of wanneer de ademanalyse niet kan uitgevoerd worden en de ademtest een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht aangeeft.

Nieuw vanaf 2015 is ook dat bestuurders bij wie een alcoholconcentratie wordt gemeten van minstens 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht steeds een voorstel tot onmiddellijke inning krijgen.

Op 1 januari 2015 treedt niet alleen de strengere alcohollimiet in werking, vanaf dan gelden ook de bepalingen uit de wet van 9 maart 2014 m.b.t. de bestraffing van recidivisten. Tot slot wordt het vanaf 2015 mogelijk om de opschorting of (probatie)opschorting voor een overtreding van de wegverkeerswet of haar uitvoeringsbesluiten te herroepen wanneer de betrokkene gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf heeft gepleegd. Hetzelfde geldt voor het uitstel en het probatieuitstel.

WER

De wet van 19 april 2014 heeft een boek XI Intellectuele eigendom toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht (WER). Deze wet voegt ook de bepalingen die eigen zijn aan boek XI, toe aan de boeken I, XV en XVII van het WER. De wet van 19 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2015.

Meeouders

De ongelijkheid bij de vaststelling van afstammingsbanden bij koppels met een gelijk en een verschillend geslacht wordt weggewerkt. Dat gebeurt via een vermoeden van meemoederschap en een mogelijkheid tot erkenning.

Homoseksuele koppels hebben sinds 2003 het recht om te huwen, en sinds 2006 kunnen ze ook samen kinderen adopteren. Maar voor de vaststelling van de afstammingsband ten aanzien van de meeouder is men op dit moment nog steeds aangewezen op adoptie.

Die situatie zorgt voor een ongelijke behandeling omdat bij heteroseksuele koppels de afstammingsband ten aanzien van de partner tot stand komt op basis van een vermoeden of een erkenning. Bovendien is de rechtspositie van de meeouder tijdens de vaak lange en zware adoptieprocedure heel onzeker.

Vandaar dat de wetgever nu ingrijpt. Bedoeling is uiteraard om de afstammingsband ten aanzien van beide ouders zo snel mogelijk tot stand te brengen.Een wet van 5 mei 2014 voert daarom een vermoeden van meemoederschap in ten aanzien van de echtgenote van de moeder. En de partner die niet gehuwd is met de moeder krijgt voortaan de mogelijkheid om het kind te erkennen.

De bepalingen inzake de gerechtelijke vaststelling, de afstammingsvorderingen en de betwistingsvorderingen die voor heteroseksuele koppels gelden, worden mutatis mutandis overgenomen. De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2015.

Schuldsaldoverzekering

Er komen strikte regels voor de medische vragenlijsten die verzekeraars hanteren bij een schuldsaldoverzekering. Verzekeraars die de verzekering weigeren of een bijpremie vragen omwille van het verhoogde gezondheidsrisico van de verzekerde moeten dat grondig motiveren. Wie niet akkoord gaat met de handelwijze van de verzekeraar kan terecht bij het Opvolgingsbureau, dat een bindend voorstel kan doen. Andere nieuwigheid is het solidariteitsmechanisme. De Compensatiekas zal de bijpremie die meer dan 125 procent van de basispremie bedraagt rechtstreeks aan de verzekeraar betalen. Er is wel een maximumgrens.

Het nieuwe besluit treedt in werking op de dag dat het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, en uiterlijk op 1 januari 2015.

Binnen een maand na de inwerkingtreding leggen de verzekeringsondernemingen hun medische vragenlijsten ter goedkeuring voor aan het Opvolgingsbureau. De voorgelegde lijsten kunnen gebruikt worden zolang het Opvolgingsbureau zijn goedkeuring niet heeft verleend. En maximum gedurende 3 maanden vanaf de voorlegging.

Gepubliceerd op 29-12-2014

  86