Directeur gesloten asielcentrum mag klachten bewoners zelf behandelen

Vanaf 31 oktober 2014 kunnen de directeurs van de gesloten asielcentra in ons land (of hun plaatsvervangers) zelf klachten van bewoners behandelen. Ze hoeven de dossiers niet meer door te spelen aan het permanent secretariaat van de federale Klachtencommissie. 


Om ontvankelijk te zijn, moeten de vreemdelingen hun klacht binnen de 24 uur per brief indienen. Ze doen dat in één van onze landstalen, in het Engels of in de taal van hun herkomstland. De centrumdirecteur (of zijn vervanger) heeft op zijn beurt 10 dagen de tijd om de klacht te beantwoorden.


De directeur is verplicht om een kopie van de klacht én het antwoord te bezorgen aan de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (of zijn plaatsvervanger) en aan het permanent secretariaat van de federale Klachtencommissie. Aan de klachtenprocedure bij de federale Commissie wijzigt trouwens niets. Vreemdelingen die worden vastgehouden in een gesloten centrum kunnen dus ook nog steeds daar terecht.
Van iedere klacht die bij de directeur wordt ingediend, wordt notitie gemaakt. Een overzicht komt in het jaarverslag.


 

Deze formele klachtenprocedure bij de centrumdirecteur wordt ingevoerd in het KB van 2 augustus 2002 over het regime en de werkingsmaatregelen in gesloten centra. Dit besluit geeft bewoners al langer het recht om de centrumdirecteur (of zijn vervanger) te spreken bij problemen, na afspraak via de sociale dienst. In de praktijk is het ook meestal de directeur die de klachten gericht aan het permanent secretariaat van de federale Klachtencommissie in ontvangst neemt en doorstuurt. Herinner dat het KB van 2 augustus 2002 niet van toepassing is op INAD-centra en de woonunits.


 

Het KB van 7 oktober 2014 wijzigt tot slot ook de procedure ‘juridische bijstand’ voor centrumbewoners. Nieuw hierbij is dat ‘advocaten van bewoners minstens 48 uur voor een eventuele eerste verwijderingspoging worden verwittigd, tenzij de bewoner dit weigert’.


Koninklijk besluit van 7 oktober 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 21 oktober 2014

Gepubliceerd op 29-10-2014

  107