Centrale beheersorganen magistratuur geïnstalleerd

De rechterlijke orde heeft meer autonomie en verantwoordelijkheid gekregen. Twee nieuwe organen spelen daarbij een belangrijke rol: het college van de hoven en rechtbanken en het college van het openbaar ministerie. De samenstelling van de nieuwe colleges is nu volledig afgerond. De bekendmaking van de namen van de leden geldt meteen als installatie van beide nieuwe organen.

COLLEGE VAN HOVEN EN RECHTBANKEN
Tien leden telt het college van de hoven en de rechtbanken. Het zijn allemaal korpschefs.

Vier worden gekozen door een kiescollege van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven. Zes door een kiescollege van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Het kiescollege van de eerste voorzitters heeft gekozen voor Antoon Boyens, Marc Dewart, Luc Maes, en Lola Boeykens. Boyens is eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, Dewart is eerste voorzitter van het Luikse hof van beroep, Maes van het Brusselse hof van beroep en Boeykens van het arbeidshof te Antwerpen.

Het kiescolleges van de voorzitters van de rechtbanken heeft drie voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg verkozen: Philippe Glaude (Luik), Dirk Van Der Kelen (Oost-Vlaanderen), en Margaretha Verellen (Leuven).


Ook Serge Wynsdau is verkozen tot collegelid. Hij is voorzitter van de arbeidsrechtbank te Nijvel.


Tot slot is ook een voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken verkozen. Het gaat om Jean-Louis Desmecht. Hij is voorzitter in de politierechtbank van Henegouwen.

COLLEGE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
Het nieuwe college van het openbaar ministerie bestaat uit de vijf procureurs-generaal van de hoven van beroep (Patrick Vandenbruwaene (Antwerpen), Anita Harrewyn (Gent), Christian De Valkeneer (Luik), Johan Delmulle (Brussel) en Ignacio de la Serna (Bergen)). Ook de federale procureur Frédéric Van Leeuw krijgt een plaats binnen het college.

Er zetelen ook drie leden van de Raad van procureurs des Konings en een lid van de Raad van de arbeidsauditeurs. Die worden verkozen.

De Raad van de procureurs des Konings heeft gekozen voor Vincent Macq, Jean-Marc Meilleur en Johan Sabbe. De eerste is procureur des Konings bij het parket Namen, de tweede bij het parket te Brussel en de derde bij het parket Oost-Vlaanderen.

De Raad van arbeidsauditeurs heeft Jan Geysen als collegelid gekozen. Hij is arbeidsauditeur bij het arbeidsauditeur te Halle-Vilvoorde.

OPDRACHTEN
Het college van de hoven en de rechtbanken treedt op als centraal orgaan van de zittende magistratuur.

Het staat in voor de goede algemene werking van de zetel. Het streeft naar een toegankelijke, onafhankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling. En daarvoor kan het onder meer zelf de communicatie, het kennisbeheer, de kwaliteit van de dienstverlening, de werkprocessen, de implementatie van ICT, het personeelsbeleid, de statistieken, de werklastmeting en de werklastverdeling organiseren.

Het college biedt beheersondersteuning aan de hoven van beroep en arbeidshoven, aan de rechtbanken en aan de vredegerechten. Het kan aanbevelingen en dwingende richtlijnen opstellen voor de hoven en rechtbanken.

Het nieuwe college van het openbaar ministerie moet zorgen voor een goed beheer van het openbaar ministerie. Het biedt ondersteuning aan de uitvoering van het strafrechtelijk beleid van het College van procureurs-generaal.

Ook dit college streeft naar een toegankelijke, onafhankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling. En het ondersteunt het beheer binnen de gerechtelijke entiteiten van het openbaar ministerie.

De colleges zijn de bevoorrechte gesprekspartners van de rechterlijke organisatie met de overheid, wanneer het gaat om beheerszaken.


De verdeling van de werkingsmiddelen — zoals de personeelsmiddelen, de middelen voor het operationeel beheer van de infrastructuur, het materieel — gebeurt eerst tussen de minister van Justitie en de colleges, en daarna tussen de colleges en de gerechtelijke entiteiten.

INSTALLATIE
De bekendmaking van de gekozen leden geldt meteen als installatie van beide colleges.

Samenstelling van het College van de hoven en rechtbanken bedoeld in artikel 181 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 november 2014.
Lijst van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1 , van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 november 2014.

Bron foto: VWAmFot 

Gepubliceerd op 18-11-2014

  181