Beleidsverklaring van Koen Geens

Woensdagmorgen gaf minister van Justitie Koen Geens zijn beleidsverklaring. Daarin haalt hij verschillende onderwerpen aan. We maakten voor u een korte samenvatting. De volledige verklaring kunt u hier nalezen. 

De gerechtelijke hervorming, met de hervorming van het gerechtelijk landschap, passeert uiteraard de revue. De informatisering van justitie, de zesde staatshervorming en de gebouwen van justitie krijgen allemaal aandacht.

KoenGeensDaarnaast brengt Geens aan dat er zal gekeken worden naar een statuut voor magistraten. Ook de toegang tot justitie en de juridische tweedelijnsbijstand komen aan bod in de verklaring. ‘Het komt erop neer om een evenwicht te vinden tussen enerzijds de openbare dienst van Justitie, wat men recht op recht zou kunnen noemen, en anderzijds de noodzaak om instrumentalisering en overconsumptie van het recht te vermijden,’ zo stelt hij. ‘Zo zullen onder meer volgende initiatieven worden genomen: een strenger toezicht op zowel gebruikers van de tweedelijnsbijstand als de pro-Deoadvocaten; afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van behoeftigheid (met uitzondering van dringende procedures); het in rekening brengen van alle inkomsten voor de erkenning van het recht op tweedelijnsbijstand; de verbeterde terugvordering van onverschuldigd betaalde rechtsbijstand; de herziening van de sanctieprocedure bij misbruik door advocaten; herdenking van de rol van de Bureaus voor Juridische Rechtsbijstand met betrekking tot de rechtsingang; een verplicht aantal pro-Deodossiers voor advocaat-stagiairs; en andere. Bovendien zal een remgeld worden ingevoerd waarbij een deel van de kost van de juridische tweedelijnsbijstand zal verhaald worden op de rechtszoekende, rekening houdend met het recht op toegang tot de rechter. Procedures waarbij een minnelijke oplossing wordt gezocht en de inzet van het gerecht wordt vermeden, zullen hierbij bevoordeeld worden. De invoering van een remgeld zal op een zodanige manier gebeuren dat het de effectieve toegang tot de rechter, in het bijzonder voor de zwaksten in de samenleving, niet in het gedrang brengt.’


De minister heeft aandacht voor een duurzaam budgettair beleid en gerechtskosten. Hij wil ook werk maken van een modernisering van het strafwetboek en de diversificatie van de straffen. Bijkomend wil hij een graduele beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid invoeren. Daarnaast heeft Geens ook plannen voor een hervorming van de strafprocedure en een nieuw wetboek van strafvordering. Hij wil met name het vooronderzoek aanpakken. Ook de positie van het slachtoffer is voor verbetering vatbaar, stelt hij, en voor de strafuitvoering en het gevangeniswezen moet een beter evenwicht gevonden worden. ‘De basiswet gevangeniswezen zal worden bijgestuurd, waarna deze wet volledig in werking zal worden gesteld. Er wordt aandacht besteed aan de menselijke waardigheid en re-integratie van gedetineerden, maar we brengen gedetineerden ook voldoende verantwoordelijkheidszin bij tijdens hun detentie.’ Ook geïnterneerden moeten correcte zorg krijgen.


Samen met de minister van binnenlandse zaken zal de minister van justitie bijdragen aan een gecoördineerde aanpak van de integrale veiligheid. Daar hoort ook de strijd tegen radicalisering en terrorisme bij.
Ook het burgerlijk recht is aan modernisering toe, vindt Geens. ‘Er komt een duidelijk kader inzake de patrimoniale rechten en plichten van wettelijk en feitelijk samenwonenden. Het is belangrijk dat het voor de burger duidelijk is wat het onderscheid is in rechten en plichten tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden of feitelijk samenwonenden. Vooral bij crisismomenten in een relatie zoals het uit elkaar gaan of bij het overlijden kan het gebrek aan voorzorg tot pijnlijke situaties leiden.’

Gepubliceerd op 19-11-2014

  243