Frédéric Van Bever

Aan welke voorwaarden moet een architect voldoen?

De mede-eigenaar van een appartement wenst een veranda op het dak te bouwen, toegankelijk via zijn private eigendom. Zonder een architect aan te stellen laat hij de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer. Deze voert de werken niet naar behoren uit en dit veroorzaakt waterinfiltratie in de onderliggende wooneenheden.

De experten vertellen...

Aan welke voorwaarden moet een architect voldoen?

Op grond van artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect was onze mede-eigenaar gehouden een beroep te doen op de diensten van een architect om voorafgaand aan zijn bouwwerk een vergunning te krijgen. Het betreft een opdracht van openbare orde waarvan hij niet mag afwijken.

Onze mede-eigenaar moet dus verplicht een beroep doen op de diensten van een architect die gemachtigd is zijn beroep in België uit te oefenen. Daarvoor gelden drie voorwaarden: ten eerste, houder zijn van een diploma of van een gelijkwaardig diploma; ten tweede, geldig ingeschreven zijn bij de orde van architecten of op een lijst van stagiairs; en ten derde, verzekerd zijn voor de tienjarige aansprakelijkheid.

Het betreft hier een nieuwigheid, aangezien de wet van 31 mei 2017 de verzekeringsplichten die voorheen van toepassing waren op de architecten en die alle handelingen uitgevoerd in het kader van hun beroep betroffen, aanzienlijk heeft beperkt. Momenteel beperkt deze op 1 juli 2018 van kracht geworden wet deze verzekeringsplicht uitsluitend tot de tienjarige aansprakelijkheid, d.w.z. zoals bedoeld door de artikelen 1972 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, en uitsluitend voor de werken aangaande de stabiliteit en de soliditeit of de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw en uitsluitend voor een woning gelegen in België.

Wat de andere gevallen van aansprakelijkheid van de architect betreft, herinneren wij er echter aan dat de verzekeringsplicht die is opgelegd door artikel 15 van het Reglement van beroepsplichten, dat niet is afgeschaft, blijft bestaan. Ze blijft dus van toepassing, hoewel het geen voorwaarde is voor de uitoefening van het beroep in België. We merken echter op dat, doordat ze een norm van goed gedrag omvat, de aansprakelijkheid van de architect ingeroepen zou kunnen worden op basis van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.