Carole Vander Wilt vertelt over...

Welke verzekeringen dienen te worden aangesproken bij schade of hinder?

De mede-eigenaar van een appartement wenst een veranda op het dak te bouwen, toegankelijk via zijn private eigendom. Zonder een architect aan te stellen laat hij de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer. Deze voert de werken niet naar behoren uit en dit veroorzaakt waterinfiltratie in de onderliggende wooneenheden.

De experten vertellen...

Welke verzekeringen dienen te worden aangesproken bij schade of hinder?

We gaan de verschillende toepasbare verzekeringen voor u toelichten.

Allereerst, wie is aansprakelijk?

Enerzijds, de bouwheer, aangezien hij de oorzaak is van de litigieuze  werken, en anderzijds, de aannemer, omdat hij de werken slecht uitvoert en een nadeel doet ontstaan in hoofde van 1) de bouwheer, die werken opgeleverd krijgt die niet conform zijn met wat hij heeft gevraagd, 2) de benedenbuur voor wat de waterinfiltratie betreft, en 3) de nevenbuur, voor wat de geluidshinder betreft.

Een eerste verzekering die kan worden aangesproken, is natuurlijk de brandverzekering, ook “verzekering waterschade” genoemd, die een schadeverzekering is. Als u dus de buur bent die getroffen is door waterinfiltratie of als u tussenkomt voor een buur die door  waterinfiltratie is getroffen, zal het volstaan om deze verzekeringspolis aan te spreken.

Een tweede verzekeringspolis is de BA Privéleven,  een contractuele aansprakelijkheid die gedekt is door een verzekering BA Privéleven. Opgelet dus voor de relatie tussen bouwheer en de aannemer: a priori valt ze erbuiten, behoudens andersluidende bepalingen.

Hoe zit het met de aannemer? Kunnen we daar ook gaan zoeken naar actiemiddelen bij de verschillende verzekeringen? Het antwoord is ongetwijfeld positief.

De eerste verzekering die u zal kunnen aanspreken, is een verzekering die de buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer dekt. Dus opgelet, ook hier niet zijn contractuele aansprakelijkheid, behoudens andersluidende bepalingen.

De tweede verzekering die zal kunnen worden aangesproken, is de verzekering ,  indien aanwezig,, die een breed spectrum van verzekerde personen dekt die allemaal betrokkenen zijn in het bouwproces:dus niet alleen de aannemer, maar ook de bouwheer, de architect of de eventuele onderaannemers. Er zijn twee grote delen in deze zoals ze wordt genoemd: enerzijdseen schadeverzekering en anderzijdseen aansprakelijkheidsverzekering voor wat de buitencontractuele verzekering betreft, behoudens ook hier weer andersluidende bepalingen in het verzekeringscontract.